Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


EMLAK VERGİSİ

Soru 1-Emlak Vergisinin kapsamı nedir? Mükellefi kimdir?

Cevap:1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye sınırları içinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir. Emlak Vergisini maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödemekle yükümlüdür. (E.V.K. Md.1,Md.3)

 

Soru 2-Emlak Vergisi Bildirimi verilmesini gerektiren durumlar nelerdir?

Cevap: (Emlak Vergisi Kanunu md:33)

 • Yeni bina inşa edilmesi,
 • Mevcut binalara ilave yapılması,
 • Mevcut binalara asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.                  ( doğalgaz- klima),

       (Kalorifer tesisatı, klima ya da doğalgazın binaya konulduğuna ilişkin belge bildirim ekiyle birlikte , ilgili birime verilir.)

 • Binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması halinde     ( doğalgaz- klima),kalorifer tesisatı, klima ya da doğalgazın binadan kaldırıldığına ilişkin belge ilgili birime verilir.)
 • Binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması,
 • Binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi,
 • Binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline getirilmesi,(Mesken iken işyerine veya işyeri iken meskene dönüşmesi durumlarında numarataj belgesi, tapu da cins tashihi yapıldı ise tapu fotokopisi, Maliye vergi dairesinden işe başlama yoklaması gerekmektedir.)
 • -Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması:

    a)Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi,

    b)Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi,

    c)Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi,

    d)Tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,

    e)Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.

 • -Bir binanın mütemmim durumunda  olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi.
 • -Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi,(Araziden bir kısmının istimlâk edilmesi de ifraz hükmündedir.)
 • -Mükellefinin değişmesi,
 • -Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.
 • -Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina ve arazinin değerlerinde %25 i aşan oranda artma veya eksilme olması halinde.

 

Soru 3-Emlak Vergisi Bildirimi ne zaman verilmelidir?

            Emlak Vergisi Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, bütçe yılı içerisinde ilgili belediyeye emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Ancak,  yılın son üç ayında olması durumunda değişikliğin vuku bulduğu tarihinden itibaren 3 ay içerisinde emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Süresinde beyan vermeyen mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları uygulanır.( E.V.K. md.23)

 

Soru 4-Emlak Vergisi oranları nelerdir?

Cevap: (E.V.K. md.8)

 • Mesken’de  %01….Büyükşehirlerde %02
 • İşyerlerinde %02……Büyükşehirlerde %04
 • Arsa’da %03…………..Büyükşehirlerde %06
 • Arazi’de %01………….Büyükşehirlerde %02

Soru 5-Yeni bina inşa edilmesi durumunda bildirim ne zaman verilmelidir?

Cevap:( E.V.K. md.23)

Yeni binalarda inşa edildikleri maksat doğrultusunda kullanılabilecek hale gelmiş inşaatlar bitmiş kabul edilir. Bitmiş bir inşaatın fiilen kullanılmaması veya yapı kullanma izin belgesinin (oturma raporu) alınmamış olması bina inşaatının tamamlanmadığı anlamına gelmez. Kullanılabilecek duruma gelmiş inşaatlar Bina vergisi mevzuatına girdiğinden vergilendirmeye ilişkin ödevlerin yerine getirilmesi gerekir.İlgili birim ihtiyaç halinde yerinde yoklama tespiti ile inşaat bitimini ve inşaat sınıfını tespit eder.

 

Soru 6-Emlak ( bina, arsa, arazi)  mülkiyeti hangi durumlarda değişir?

Cevap:

 • -Binanın satın alınması,
 • -Binanın trampa yapılması,
 • -Binanın cebri icra yoluyla el değiştirmesi,
 • -Binanın miras yoluyla elde edilmesi,
 • -Binanın intifa hakkının devredilmesi,
 • -Birden çok hisseleri olan binanın, hisselerinin birleştirilmesi (tevhit) veya tek hisseli yerin birden fazla hisseye ayrılması(ifraz)durumu.

 

Soru 7-Yeni bir gayrimenkul alındığında ne kadar süre içinde bildirimde bulunmak gerekir?

Cevap:(E.V.K.md.23)

Yeni bir bina, arsa veya arazi edinilmesi durumunda satın alınan bütçe yılı içerisinde ilgili belediyeye emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Ancak, tapu tescil tarihi yılın son üç ayında olması durumunda tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Süresinde beyan vermeyen mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları uygulanır.

 

Soru 8-Vefat durumunda varislerin yapması gereken işlemler nelerdir?

Cevap: Vefat eden mükellefin varislerinin bildirim verme süreleri içinde beyanda bulunulması gerektiğinden, emlak vergisi değişiklik bildirimi, veraset ilamının fotokopisi, varislere ait kimlik fotokopileri, ikamet ve iletişim bilgileri ile birlikte ilgili belediyeye müracaatları gerekmektedir.  Vefat eden mükellefin vergi borçlarından mirası reddetmeyen varisleri mirasçı sıfatıyla sorumludur. Verasete iştirak halinde devam eden mükellefiyetlerde vergi borçlarından varisler müteselsilen sorumludurlar. Elbirliği mülkiyetinde(verasete iştirak)mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, münferiden de bildirim verebilirler. Elbirliği mülkiyetinde münferiden bildirim verildiği takdirde, gayrimenkule ait vergi değeri üzerinden hissedarların veraset ilamındaki hisselerine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır. Ancak, bu durum müteselsil sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Anlaşmazlıkları halinde tapuda hisselerini ayırmak süretiyle(paylı mülkiyete geçiş) paylı mülkiyete geçtikleri tarihi takip eden yıldan itibaren doğacak vergilerle ilgili müteselsil sorumluluktan kurtulabilirler.

 

Soru 9-Emlak vergisi beyanname/bildirimi için hangi belgeler gerekmektedir?

Cevap: Emlak Vergisi bildirimi için belediyeye tapu fotokopisi, yeni binalarda yapı kullanma izin belgesi veya numarataj belgesi fotokopisi ve bildirim ile müracaat edilmelidir.(Bildirim Posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilebilir)(Beyan/Bildirim örnekleri, EK:1a-1b-1c)

 

Soru 10-Süresinde Emlak vergi Beyan/bildirimi yapmayan mükellef ceza indiriminden nasıl faydalanır?

Cevap: Kendisine vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellefler bizzat veya posta yoluyla bir ay içerisinde Belediye Emlak tahakkuk servislerine Vergi Usul Kanununun 376.maddesinden yararlanmak istediklerini belirten dilekçe ile başvurmaları ve bir ay içinde de indirimli cezaları ödemeleri şartı ile indirimden faydalanabilirler.(Ek:2)

 

Soru 11-Emlak Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin sağladığı vergi indiriminden yararlanmanın koşulları nelerdir?

Cevap: İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurması ve ilgili belediye ye vermesi şarttır.

 

Soru 12-Emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanların vergi indiriminden yararlanma koşulları nelerdir?

Cevap:

 -Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır.(Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken veya gelir getiren arsa, arazi ve işyerinin olmaması gerekir.)

-Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık ev, kışlık ev, işyeri vb. taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)

-Emekli geliri dışında başka gelirin olmaması gerekir.

-Emekli oldukları yılı takip eden yıldan itibaren indirimden yararlanabilirler.

-Emekli olduklarını gösterir belgenin fotokopisi ile formu doldurup müracaat gerekmektedir. (EK.3)

 

Soru 13-Hiçbir geliri olmayanların vergi indiriminden yararlanma koşulları nelerdir?

Cevap:

-Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin,

 -Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır.(Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken olmaması gerekir.)

- Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık ev, kışlık ev, işyeri vb. taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)

-Hiçbir geliri, gelir vergisi mükellefiyeti, SGK aktif kaydı olmadığını belirten formu doldurup vermeleri gerekmektedir.(Ek:4)

 

Soru 14-Gazi, Şehitlerin dul ve yetimlerinin vergi indiriminden yararlanma şartları nelerdir?

Cevap:

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır.(Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken olmaması gerekir.)

- Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık ev, kışlık ev, işyeri vb. taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)

-Gazi, Şehitlerin dul ve yetimi olduklarına dair belgenin fotokopisi ile indirim talep formunu doldurup vermeleri gerekmektedir. (Ek:5)

-Gelir Şartı aranmaz.

Soru 15-Engellilerin vergi indiriminden yararlanma şartları nelerdir?

Cevap:

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır.(Varisli, hisseli vb. ikinci bir mesken olmaması gerekir.)

- Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık ev, kışlık ev, işyeri vb. taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)

-Engelli kimlik kartı sahibi olanların kimlik kartının fotokopisi ile formu doldurmaları gerekmektedir.

-Engelli kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı suretini belediye görevlisine göstermek fotokopisini forma eklemek gerekmektedir. (Ek:6)

-Gelir Şartı aranmaz.

 

Soru 16-İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, bu orandan yararlanma ile ilgili şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekir mi?

Cevap:

İndirimli vergi oranından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınır.

 

Soru 17-Emlak vergisinde geçici muafiyetten hangi binalar yararlanır?

Cevap:

Mesken olarak kullanılan ve mesken olarak kullanılmayı taahhüt eden, yeni inşa edilmiş binalar, oturma raporu ile birlikte beyan edilmesi durumunda 5 yıl süre ile emlak vergisinin  %25 inden muaftır. (1319 sy.E.V.K. md:5)

 

Soru 18-Emlak Vergisi hangi aylarda ödenir?

Cevap:

Emlak vergisi her yılın başında yıllık olarak tahakkuk eder. 1.taksit Mayıs ayı sonuna kadar,2.taksit Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1.taksit döneminde ödeyebilir.)(1319 sy.E.V.K md:30)

 

Soru 19-Emlak vergisini zamanında ödenmez ise cezai yaptırımı ne olur?

Cevap:

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme zammı ödemek zorundadır.( 6183 sy.A.A.T.U.H.K. md:51)

 

Soru 20-Mükellefler Tapuda satış işlemi yapmadan önce neler yapmalıdır?

Cevap:

*Bina,(İşyeri, Daire)

*Arsa,

*Arazi el değiştirmelerinde, Belediyeye tüm borçlarını ödemek koşuluyla, ilgili gayrimenkule ait rayiç bedel bildirimini(tasdikli beyan sureti)  Tapu Sicil Müdürlüğüne götürmek üzere alınmaktadır.

Satılan daire, işyeri, arsa veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye bildirmesi gerekmektedir. Emlakin satıldığı yıl emlak vergisi satan kişiye aittir. Satın alanın emlak vergisi mükellefiyeti müteakip yıldan başlar. Ancak, ödenmeyen vergilerle ilgili alıcı ve satıcının müteselsil sorumluluğu vardır. Devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır.(1319 sy.E.V.K. md.30)

Soru 21-Müteselsil sorumluluk nedir?

Cevap:

Bildirimi/Beyanı verilmemiş bir gayrimenkulün ödenmemiş vergilerinden alıcı ve satıcı müteselsil sorumludur. Kişinin satın aldığı gayrimenkulü ile ilgili bildirimi satıcı tarafından verilmemiş ise vergi dairesi, satın alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır. Devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır.(1319 sy.E.V.K. md.30)

 

Soru 22-Çevre Temizlik nedir?

Cevap:

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle su faturaları ile tahsil edilirken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların Çevre Temizlik Vergileri kullananlar tarafından ilgili Belediyelere ödenmektedir. (2464 sy. Belediye Gelirleri Kanunun mükerrer 44üncü md.)

 

Soru 23-Çevre Temizlik Bildirimi ne zaman verilir?

Cevap:

Konutlarda Çevre Temizlik Vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas alınarak ve su tüketim bedeliyle birlikte tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Ancak, su ihtiyacını tesis edilmiş su şebekesi dışında karşılayan konutlar ve işyerleri bu binaları kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vermek zorundadırlar. (EK:7)

 

Soru 24- Ç.T.V. bildirimini süresi içinde vermeyen mükellefe ne ceza kesilir?

Cevap:

-Ç.T.V. bildirimini süresi içinde vermeyen mükelleflere V.U.K. 352-II/7 maddesi gereğince 2.derece Usulsüzlük cezası kesilir.

 

Soru 25-Boş binalardan Ç.T.V. alınır mı?

Cevap:

2464 sy.B.G.K.nun mükerrer 44 üncü maddesinde 5035 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile 01.01.2004 tarihinden itibaren boş bulunan binalar vergi kapsamından çıkarılmıştır. Kısaca boş yerlerden Ç.T.V. alınmaz. Bina sahibinin boş olduğuna dair dilekçeyi ilgili belediyeye vermesi ve belediyenin yerinde tespit yapması gerekmektedir.

 

Soru 26-Evsel Katı Atık Toplama Bedeli nedir?

Cevap:

      Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.10.2010 tari ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca belirlenen ve tahsil edilen bedeldir. Yönetmeliğin 4.maddesi gereği “kirleten öder” ilkesiyle bu bedel su aboneliği olan yerlerde su faturalarıyla, su aboneliği olmayan yerlerde mükelleflerden Çevre Temizlik Vergileriyle birlikte ilgili Belediyelerce tahsil edilmektedir.

          

Soru 27-İlan Reklam Vergisi nedir ve ne zaman ödenir?

(2464 sy.B.G.K. md.12/16)

Cevap:

 -Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve Reklamlar İlan ve Reklam Vergisine tabidir. (EK:8)

-İlan ve Reklamın kaldırılması halinde durum ilgili birime dilekçe ile bildirilmelidir.(EK:9)

 

Soru 28-İlan ve Reklam Vergisinin konusu nedir?

Cevap :Halk arasında tabela vergisi olarak adlandırılan İlan ve Reklam Vergisi sadece binaların girişine ve binaların dış cephelerine asılan tabelalardan alındığı bilinmekte ise de yasada Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

 

Soru 29-Reklam amaçlı olarak bastırılan broşürler İlan ve Reklam Vergisine tabi midir?

Cevap: Ürün tanıtımı ve reklam amaçlı olarak bastırılan broşürler de İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Belediye Gelirleri Kanuna göre verginin konusu oldukça geniş tutulduğundan hatta sadece broşürler değil, kataloglar, el ilanları, cep ve duvar takvimleri veya benzerleri de İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

 

Soru 30- İlan ve Reklam Vergisini kim ödemelidir?

Cevap: İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar da dâhil olmak üzere, ilan ve reklamları kendi adına yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kişilerdir. İlan ve Reklam İşlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellef adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

 

Soru 31- Süreklilik Arz eden İlan ve Reklamlarda Beyan ve Ödeme Nasıl Olmaktadır?

Cevap: İlan ve Reklam Vergisi, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde, ilan  veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise, ilan ve reklam işini yapanlarca, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar, verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilip beyanname verme süresi içinde ödenmektedir. İlan ve reklam vergisi, ilk defa mükellef olunmasında beyanname verme süresi içinde peşin olarak, önceden mükellefiyeti devam edenler için Ocak ayı sonuna kadar ödenir. Daimi ilanlarda değişiklik (işi bırakma veya metrekare değişikliği) olmadığı müddetçe mükelleflerin her yıl beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

 

Soru 32- Süresi içinde beyan edilmeyen İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili olarak ne gibi bir müeyyide uygulanır?

Cevap: İlan ve Reklam Vergisinin Belediye görevlilerince beyan edilmediğinin tespit edilmesi halinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi ziyaı meydana geleceğinden vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenerek idarece tarhiyat yapılır. Ayrıca verginin kesinleşme tarihine göre de gecikme faizi uygulanır.

Soru 33- Süresi içinde beyan edilip ancak ödenmeyen İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili olarak ne gibi bir müeyyide uygulanır?

Cevap: Süresi içinde ödenmeyen ilan ve reklam vergisi 6183 sayılı yasa gereği gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

 

Soru 34- Reklam mahalli ve reklamın yüzölçümünde değişiklik yapılmadığı durumlarda da her yıl beyanname verecek mi?

Cevap: Süreklilik arz eden ilan ve reklamlar için vergi, ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç) her yıl vergi dairesince(Belediye Mali İşler Müdürlüğü) Ocak ayı itibariyle tarh edilecek ve bu süre içinde ödenecektir. Dolayısıyla reklam mahalli ve reklamın yüzölçümünde değişiklik yapılmadığı sürece her yıl yeniden beyanname vermesine gerek yoktur.

 

Soru 35- Reklamın kapladığı alanın yüzölçümü büyütüldüğü takdirde ne gibi bir işlem yapılır?

Cevap: Reklamın kapladığı alanın yüzölçümü büyütüldüğü takdirde, büyütülen miktara isabet eden tutar kadar vergi tarh edilecek ve kanunda öngörülen sürelerde beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Soru 36- İşyerlerine asılan bütün tabelalar İlan ve Reklam Vergisine tabi midir?

Cevap: İşyerlerinin içine ve dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız unvan levhaları ilan ve reklam vergisine tabi değildir. ½ metrekareyi aşan levhalar ise, aşan kısım üzerinden vergiye tabi tutulmuştur.

 

Soru 37- İşyerinde iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren levha asmayanlar veya herhangi bir ilan ve reklam yapmayanlar boş da olsa İlan ve Reklam Vergisi beyannamesi verecekler mi?

Cevap: Bu kişilerin İlan ve Reklam Vergisi beyannamesi vermesi gerekmemektedir. Bu kişiler adına herhangi bir İlan ve Reklam Vergisi tarhiyatı yapılmayacaktır.

 

Soru 38- İşyerine adı ,soyad ve işin mahiyetini gösteren birden fazla ışıksız unvan levhası asıldığında İlan ve Reklam Vergisi ne şekilde beyan edilecektir.?

Cevap: İlan ve Reklam amacıyla işyerinin içine veya dışına asılan ve iş sahibinin kimliği  ile işin mahiyetini gösteren ışıksız levhaların birden fazla olması halinde, bir tanesinin ½  metrekaresinden ilan ve reklam vergisinin alınmaması ancak, alanı ½ metrekareyi aşan levhalarda ise aşan kısım üzerinden yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanmak suretiyle ayrı ayrı ölçülüp İlan ve Reklam Vergisinin alınması gerekir.

 

Soru 39- Mobilya taşımak amacıyla kullanılan kamyonetin üzerinde işyerinin reklamını yapan yazılar bulunmaktadır. Bu durumda İlan ve Reklam Vergisi mükellefi olmak gerekir mi?

Cevap: Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamlar birden fazla belediyeyi ilgilendirmektedir. Ancak,  her belediyenin  ayrı ayrı İlan ve Reklam Vergisi alması söz konusu olamayacağından, mükelleflerce bu şekilde yapılacak ilan ve reklamların vergisi, yapılan ilan ve reklamın beher metrekaresinden yıllık olarak hesaplanmak suretiyle, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği iş merkezlerinin bulunduğu yer belediyesine beyanname ile beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan aracın reklam mahalli ve reklamın yüzölçümünde değişiklik yapmadığı sürece her yıl yeniden beyanname vermesine gerek yoktur.

 

Soru40-İşyeri Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki cadde üzerinde bulunmaktadır. İlan ve Reklam Vergisi beyannamesinin nereye vermesi gerekir?

Cevap : Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların İlan ve Reklam Vergisinin büyükşehir belediyelerince tahsil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla beyanname Büyükşehir Belediyesine verilecektir.

 

Soru 41-Zaman zaman bir yerel gazetede işyerlerinin reklamını yapanların İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi vermeleri gerekir mi?

Cevap: Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar İlan ve Reklam Vergisinden istisna edilmiştir. Bu nedenle beyanname vermesi gerekmemektedir.

 

Soru 42- İkametgâhının bir kısmını işyeri olarak kullanan Serbest Meslek Erbabının balkonuna astığı tanıtım levhası için beyanname vermesi gerekir mi?

Cevap: Kanunda gerçek kişilerin sadece ikametgâhlarının iç ve dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar İlan ve Reklam Vergisinden istisna tutulmuştur. Bu nedenle faaliyetinizi evinizin bir bölümünde yapmanız durumu değiştirmeyecek, balkonunuza astığınız levha için genel esaslara göre İlan ve Reklam Vergisi beyannamesini vermeniz gerekecektir.

 

Soru 43- Şekerleme ve lokum imalatı yapılan bir işyerinde imal edilen ürünlerin ambalajları üzerinde işyerine ait bilgiler bulunmaktadır. İlan ve Reklam Vergisi yönüyle mükellefiyeti olur mu?

Cevap: İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi  işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan tanıtmalık ve tarifnameler İlan ve Reklam Vergisinden istisna tutulmuştur. Bu nedenle ilan ve reklam yönüyle beyanname vermelerine gerek yoktur.

 

Soru 44- Çiçek üreticilerinin birleşerek kurdukları kooperatifin Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin isim ve unvanlarını içeren bir katalog yayınlamaları halinde İlan ve Reklam Vergisi beyannamesi vermeleri gerekir mi?

Cevap: Kooperatiflerin Türkiye’deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler İlan ve Reklam Vergisinden istisna tutulmuştur. Bu nedenle yayınlayacağınız katalog için beyanname vermeniz gerekmemektedir.

 

Soru 45- İlan ve Reklam Vergisi mükellefi olan büyük bir alışveriş mağazası işletmesinin müşterilerinin dinlenmesi için mağaza önüne ve mağazanın karşısında bulunan park içerisine mağazanın unvanının yer aldığı banklar yerleştirildiğinde İlan ve Reklam vergisi yönüyle Belediyeye beyanname verilmesi gerekir mi?

Cevap: Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar vergiden istisna bulunmaktadır. Bu durumda umumi mahal sayılan park içerisine konulan banklar için İlan ve Reklam Vergisi beyannamesi vermek gerekmemektedir. Ancak işyerinin önü umumi mahal sayılamayacağından genel esaslara göre beyanname verilmesi gerekmektedir.

 

Soru 46- Sinema işletmesinin gösterimde bulunan ve gösterime girecek olan filmler için işyerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu çeşitli mekânlarda afiş yapıştırmak sureti ile yaptığı reklamlar İlan ve Reklam Vergisine tabi midir?

Cevap: Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar vergiden istisna edilmiştir. Bu durumda gösterinin yapıldığı bina dışında yapmış olduğunuz ilan ve reklamlar için beyanname verilmesi gerekmektedir.

 

Soru 47- İşyerinin camla kaplı ön cephesine camın üzerine işyerinin unvanını belirten yazı yazıldığında İlan ve Reklam Vergisi beyannamesi verirken m2 hesaplamasını nasıl yapılır?

Cevap: Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır. Bu esaslara göre hesaplama yaparak beyan etmeniz gerekmektedir.

 

Soru 48- Her iki cephede de reklam bulunan çift cepheli işyerlerinde, tek cepheyi beyan etmek yeterlimidir?

Cevap: Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır. Bu nedenle her iki cepheyi de beyan etmek gerekmektedir.

 

Soru 49- Beyaz eşya ticareti işi ile uğraşan bir kimse yapacağı bir kampanya nedeni ile belediyeden izin alarak kentin muhtelif yerlerine 5 ay boyunca sabit levhalar asması halinde İlan ve Reklam Vergisi öder mi?

Cevap: Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların, motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve reklamların, ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamların süresi 6 aydan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır. Buna göre hesaplama yapılarak İlan ve Reklam vergisi ödemesi gerekmektedir.

 

Soru 50- İşyerinin zaman zaman tanıtım amaçlı 3 günlük, 5 günlük bez afişler astığı durumlarda ilan ve reklam yönünden beyan etmesi gerekir mi?

 

Top