Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLERİMİZ

İDARİ İŞLER BİRİMİ:

Birimin görevleri;

-  Belediyenin stratejik planı, performans programı, bütçesi ve faaliyet raporunun Birim ile ilgili kısımlarını hazırlamak ve diğer birim raporlarıyla bütünleştirip, düzenleyerek, Müdürlüğün stratejik planı, performans programı, bütçesi ve faaliyet raporuna ilişkin belgeleri ilgili Müdürlüğe iletmek,

- Stratejik Planda belirlenen hedeflerin sisteme girişini yapmak, gerekli analizleri yaparak sonuçlarını Müdüre bildirmek,

- Müdürlüğe havale edilen fiziksel evrakları teslim alarak, kayıt altına almak ve Müdür tarafından havalesinin yapılmasına müteakip ilgili personele teslim etmek,

- Müdürlüğün yetkisi dahilinde her türlü demirbaş, kırtasiye ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek,

- Müdürlükte görevli personelin rapor, yıllık izin, özlük hakları ve görevlendirme ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

- Müdürlükte görevli personelin avans alma ve kapatma evraklarını düzenlemek,

- Müdürlüğe ait taşınırların, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde işlemlerini yapmak,

- Dijital arşiv oluşturulması kapsamında gerekli tarama işlemlerini yapmaktır.     

EMLAK BİRİMİ

Birimin görevleri;

- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik kapsamında taşınmaz dosyalarını açmak, taşınmaz kayıtlarını oluşturmak ve güncelleme işlemlerini yapmak,

- Her yıl düzenlenen taşınmaz kayıt formlarını, icmal cetvelleri oluşturulmak üzere Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletmek,

- Belediyemize ait taşınmazların idaresine ilişkin olarak ilgili mevzuat kapsamında; tespit, bağış, trampa, tahsis, devir, satış, ipotek tesis/terkini, cins değişikliği vb. iş ve işlemleri yürütmek,

- Belediyenin yetki ve sorumluluğu kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların ilgili mevzuat kapsamında tahsis veya devrini sağlamak,

- Belediye adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarında yer alan süresi dolmuş takyidatların terkini yönündeki işlemleri yürütmek,

- Belediyece tasarruf hakkı veya mülkiyeti elde edilen veya elden çıkarılan taşınmazların devir teslim ve tapu işlemlerini yürütmek,

- Taşınmazlara ilişkin bahse konu işlemlere yönelik sözleşme/protokol düzenlenmesi halinde sözleşme/protokol hükümlerini yürütmek ve sözleşmeye istinaden Belediye yükümlülüklerini, alacaklarını ve ödemelerini takip etmektir.

- Taşınmazların idaresine ilişkin olarak ilgili mevzuat kapsamında; ecrimisil, kiralama ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi/terkini vb. iş ve işlemleri yürütmek,

- Belediye hizmetleri için gerekli, 3. kişilere ait taşınmazların kiralanması işlemlerini yürütmek,

- Kamu konutlarının idaresini sağlamak,

- Bahse konu işlemlere yönelik sözleşme/protokol düzenlenmesi halinde sözleşme/protokol hükümlerini yürütmek ve sözleşmeye istinaden Belediye yükümlülüklerini, alacaklarını ve ödemelerini takip etmektir.

 • HİSSELİ SATIŞ İŞLEMLERİ:

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vekaletname (Vekaleten hareket halinde)
 • Muvafakatname (Hissedarlardan birine satış halinde)
 • İmar Durumu Belgesi ( aslı)
 • Emlak Vergisi Bildirimi ( aslı )

 

 • 3194 SAYILI KANUN/GEÇİCİ 16.MADDE KAPSAMINDA SATIŞ  İŞLEMLERİ (İMAR BARIŞI-YAPI KAYIT BELGESİ) :

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vekaletname (Vekaleten hareket halinde)
 • Mirasçılık Belgesi ( Ölüm halinde )
 • Yapı Kayıt Belgesi ve ayrıntıları

 

 • 2886/45.MADDE KAPSAMINDA SATIŞ İŞLEMLERİ (İHALE USULÜ İLE) :

İstenen Belgeler:

 • İhale sürecinde hazırlanan şartnamede belirlenmiş belgeler

 

 • 2981 SAYILI YASA KAPSAMINDA SATIŞ İŞLEMLERİ(İMAR AFFI)

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Kimlik Fotokopisi
 • Mirasçılık Belgesi (Ölüm halinde)
 • Vekaletname ( Vekaleten hareket halinde)
 • Tapu Tahsis Belgesi
 • İmar affı müracaat formu
 • 2.000,00-TL'lik banka dekontu
 • Y.Ö.T.B. Tespit ve Değerlendirme formu
 • Y.Ö.T.B.  tarafından hazırlanan ölçü krokisi
 • Enkaz Satış Sözleşmesi (varsa)
 • İmar affından satış sözleşmesi
 • Taksitlere ilişkin ödeme makbuzları

 

 • İPOTEK TERKİNİ İŞLEMLERİ:

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Ödeme Makbuzu
 • Mirasçılık Belgesi (Ölüm halinde)
 • Vekaletname (Vekaleten hareket halinde)
 • İmar Affından Satış Sözleşmesi
 • Taksitlere İlişkin Ödeme Makbuzları

 

 • BAĞIŞ İŞLEMLERİ :

     İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vekaletname (Vekaleten hareket halinde)

 

 • ŞERH/BEYAN KALDIRMA İŞLEMLERİ:

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vekaletname (Vekaleten hareket halinde)

 

 • KİRA İŞLEMLERİ:

İstenen Belgeler:

 • İhale sürecinde hazırlanan şartnamede belirlenmiş belgeler
 • LİHKAP tarafından düzenlenmiş beyanname
 • AYNİ HAK TESİSİ İŞLEMLERİ:

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Vekaletname (Vekaleten hareket halinde)

 

 • KAMULAŞTIRMA BİRİMİ:

Birimin Görevleri;

- İmar programında yer almayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini başlatmadan önce imar programına alınması hakkında işlemleri yürütmek,

- Belediyenin yetki ve sorumluluk alanı kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşları ile 3. kişilere ait taşınmazların ilgili mevzuat çerçevesinde kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

- Kamulaştırılan taşınmazları teslim almak ve Belediye adına Tapu Müdürlüğü’ nde gerekli tescil/terkin işlemlerini yapmak,

- Kamulaştırma yoluyla Belediyece edinilen taşınmazların bilgi ve belgelerinin tamamını, taşınmaz kaydı oluşturmak üzere Emlak Birimine teslim etmektir.

 

 • Kamulaştırma İşlemleri:

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Vekaletname ( Vekaleten hareket halinde )
 • Kimlik Fotokopisi

 

 • Tahsis/Trampa/Devir İşlemleri:

İstenen Belgeler:

- Talep yazısı

- Kamu yararına çalışan dernek statüsüne ilişkin belge

 

Top