Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLERİMİZ

İDARİ İŞLER BİRİMİ

Bilgi İşlem Müdürlüğüne gelen ve giden tüm evrakların kayıt defterine kaydını yaparak ilgili yerlere düzenli ve zamanında zimmetli olarak göndermek

Birimde kalan Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait evrakların dosyalanmasını yaparak, yasal süre boyunca saklamak

Sonuçlanmayan evrakları araştırarak, yasal süre içinde sonuçlandırmak

Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutarak, Bilgi İşlem Müdürünün talimatına göre ilgililere zimmetlemek, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenli olarak kontrol etmek

Müdürlük çalışanlarının özlük işleri ile ilgili (izin, hastalık, fazla çalışma vb.) işlerini takip etmek ve Bilgi İşlem Müdürüne zamanında bilgi vermek

Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak

Demirbaş işlemlerini, Bilgi İşlem Müdürünün talimatları doğrultusunda yapmak ve kayıtlarını tutmak

Seminer ve eğitim organizasyonuna yardımcı olmak ve gerekli malzemeyi temin etmek

Eğitim ve seminer notlarını yazmak

Projelerle ilgili dosyalar oluşturmak, dökümantasyonu takip etmek ve projelerle ilgili yazıları yazmak

Periyodik olarak yayınlanan dergileri takip etmek ve gerekli olanlar için abone olunmasını sağlamak

Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

DONANIM BİRİMİ

Birim ile ilgili işleri iş programına göre yürütmek

Bilgisayar ağını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak

Bilgisayar hatlarını çektirmek ve ayrıca terminal bağlantılarını yapmak

Teknik Servis Şefliğinin işlemlerine ait kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını

Belgelerin arşivlenerek saklanmasını sağlamak

Bilgisayar sistemini çalışır durumda olmasını sağlamak

Bilgisayarla ilgili kullanım malzemelerinin temin edilmesini sağlamak

Donanımla ilgili olarak diğer birimlerden gelen talepleri karşılamak

Donanım ile ilgili arızaları gidermek veya ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun giderilmesini sağlamak

Diğer birimlerde kullanılan bilgisayarların, donanım açısından sağlıklı olarak işletilmesini sağlamak

Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak

Bilgisayarlar ve Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumluluğundaki tüm elektronik cihazların onarım işlerini yapmak, onarılabilir parça ve cihazları onarmak, onarılamaz olanların dışarıda onarılma olanaklarını ve maliyetlerini araştırarak onarım siparişleri hazırlamak

Sorumlu olduğu teknik alt yapının geliştirilmesini sağlamak bunun öğretilmesinde bizzat görev almak.

Kullanılamaz ve teknolojik ömrünü doldurmuş parçaları kodlayarak İdari Ambara sevk etmek

Zimmetli kişisel bilgisayarların, dizüstü bilgisayarlarının, tarayıcı, printer, switch, hub, router, firewal, modem gibi zimmet kaydı gerektiren cihazların kayıtlarını tespit etmek ve güncellemek, her cihaz için kimlik kaydı oluşturarak bunların güncelleştirilmesini ve takibini sağlamak

Yedek parça için İdari Ambar oluşturmak ve İdari Ambarı yönetmek

Teknik Servis Şefliği personeli arasındaki görev dağılımını ve yapılan işi takip etmek, yönlendirmek eğitimlere tabi tutmak. Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

ERİŞİM BİRİMİ

Birime ait işlemlerin iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak

İlgili istatistiki bilgileri hazırlamak

Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak

Kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını, belgelerin arşivlenerek saklanmasını sağlamak

Yazılan programların işletilmesini ve dökümlerin alınmasını sağlamak

Gerekli formların dizaynını yaptırmak

İşletmenin aksamadan yürütülmesini sağlamak

Bilgisayar sistemlerini açmak, kapatmak ve sistemi takip etmek

Programcıların isteği doğrultusunda programları çalıştırmak

Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ayrıca bilgilerin korunmasını sağlamak

İşlemleri iş programına uygun olarak yapmak ve aksatmamak

Sistem odasının ve malzemelerinin temiz ve düzenliliğini sağlamak

Kurumun bilgisayar-network sistemlerinin planlamasını ve kurulumunu yapmak

Sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak, Teknolojiyi çok yakından takip ederek yeni gelişmeleri Kuruma uygulamak

Yüksek miktarda verilerin toplandığı veri tabanlarını verimli şekilde işletmek

Son kullanıcıların bilgisayarlarını ve networklerini daha verimli kullanabilmeleri için personelle sürekli iletişim halinde bulunmak

Son kullanıcıları network güvenliği hakkında eğitmek.

Network'teki data ve kaynaklara yetkisi olmayanların ulaşımını engellemek

Güvenlik mimarisindeki güçsüz ve güçlü yanları belirlemek

Network ve Ana Sistemlerin (Server) performanslarını sürekli kontrol etmek

Sistemde sürekli tekrarlayan işleri otomasyona almak konusunda yöntemler bulmak

Sistem dataları için kriz sonrası kurtarma planı hazırlamak

Veri nakleden ağları planlamak, tasarlamak ve kurmak

Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer Bilgi İşlem Bölümü Birimleri ile ortak çalışarak yardımcı olmak

Halen yürürlükte olan ve planlanmış ağların kullanımını incelemek ve yeterli kapasitenin ve yeteneğin sağlanması için gerekli hatlar ve yapılanma konusunda yöneticilerine,geliştirme ve değiştirmeye önelik götürmek

Ağ kullanımını ve verilen hizmeti denetlemek ve iyileştirme için düzenlemeler yapmak

Bilgi işlem hizmetlerini yapan uç kullanıcılarla iş birliği yaparak, kuruluşun çalışmalarını geliştirmesine destek vermek

Kullanılan yöntem ve teknikleri geliştirmek veya yenilerinin kullanılmasını sağlamak

Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek, kullanıcılara verilen hizmeti etkin hale getirmek

Kuruluşun bilgisayarlarına ilişkin güvenlik gereksinimlerini belirlemek

Bu gereksinimleri karşılayacak sistemlerin tasarımını yapmak ve uygulamaya sokmak

Güvenlik standartları oluşturarak, kuruluş içinde bütünlüğü sağlamayı hedeflemek

Oluşturulan bilgisayar güvenlik mekanizmalarını sürekli denetlemek, güvenliği tehdit eden davranışları belirlemek ve sorumlularını tespit etmek

Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Belediyemizin network alt yapısını kullanarak tek santral ile çevre birimlerimizdeki görüşmeleri kesintisiz bir şekilde sağlamak.

Çevre Belediyelerle Voip üzerinden ücretsiz olarak konuşmayı sağlamak.

Hizmet kalitesi açısından Hemşehri İletişim Merkezinin telefon görüşmelerinin kayda alınıp daha sonra bu kayıtlardan vatandaşlaramızın şikayetlerine göre yetkili birimlere aktarılmasını sağlamak.

Telekom tarafından kiralanan hatların bir modem vasıtasıyla kordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

YAZILIM BİRİMİ

Birime ait işlerin iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak

İlgili istatistiki bilgileri hazırlamak

Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak

Kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını, belgelerin arşivlenerek saklanmasını sağlamak

Bilgisayar Sisteminin çalışır durumda olmasını sağlamak

Belediyenin otomasyonuyla ilgili olarak analizlerin yapılmasını ve bilgisayar programlarının yazılmasını sağlamak

Bilgisayar sistemlerinin çalışır durumda olmasını ve sistem programlarının yazılmasını sağlamak

Otomasyona geçirilecek işlerle ilgili tüm detay analizleri yapmak

Yazılım iş akış şemalarını çıkartmak

Çalışanlarla ilgili tüm bilgileri doküman haline getirerek dosyalamak

Analiz çalışmaları sonucunda programlama mantığını oluşturarak, bilgisayar programlarını yazma aşamasına getirmek

Veri Tabanını oluşturmak ve sorumsuz olarak kullanılmasını sağlamak

Program ile ilgili tüm taraflardan bilgi toplamak

Çeşitli bilgisayar programlama dillerini kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkaracak özel programlar tasarlamak ve yaratmak

Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek

Otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda teknik destek vermek

Analiz çalışmaları tamamlanan işlerin bilgisayar programlarını yazmak

Programları gerçek verilerle test etmek ve işletime sunmak

Programların kullanılabilmesine ilişkin ilgili birimlerdeki kullanıcıları eğitmek

Yapılan programlara ait tüm dökümanı dosyalamak

Kullanıma sunulan programlarla ilgili olarak zaman içinde çıkan problemleri halletmek ve ilgili birimlere servis vermek

Web ve Intranet siteleri tasarım, doküman ve görsel öğelerinin belediye kullanıcılarından gelen isteklere göre güncellenmesini sağlamak

Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

AKILLI KENTLER BİRİMİ

Müdür ve Birim Yetkilisinin verdiği talimatlar doğrultusunda çalışır.

Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmeliklerle verilen görevlerin yerine getirilmesi,Genel uygulama yazılımları ve genel uygulama yazılımlarının bakım zamanları ve lisans bitim tarihlerine göre bakım anlaşması satın alınacak ise, gerekli şartname, bakım anlaşması ve lisans listelerini hazırlamak, Başkanlık Onayı alındıktan sonra ilgili mevzuat gereğince alımını gerçekleştirir.     

Birimin çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütür.

Hızla gelişen Bilgi Sistemleri teknolojisini yazılı ve elektronik ortamda takip etmek, gelişmeleri uygun çözümler ile belediyemize uyarlar.

Birimde çalışan personelin izin ve mesai formlarını düzenleme, yazılı ve sözlü iş emirleri verme, sonuçlarını isteme, talimatlara uymalarını denetler.

Müdürlüklerden gelen yazılı talepler doğrultusunda, kullanıcıların program yetkilerini düzenler.

Birimine ait bütçeyi hazırlar ve gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleyerek takip eder.

Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar

Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.

Stajyer öğrencilere işbaşında eğitim verilmesini sağlar.

Gerektiğinde konu ile ilgili toplantılara katılır.

Kurs ve eğitimlere katılarak gelişen teknolojinin takibini yapar.

Birimindeki personele teknik konularda değişen güncel eğitim aldırmak için Müdürlüğüne bilgi verir.

Kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar

Bilgi edinme ve Hemşeri İletişim Merkezi tarafından gelen istek, şikâyet vb dilekçelerinin sonuçlandırılmasını sağlar

Belediyemiz bünyesinde bulunan ilgili müdürlükler ile koordineli çalışmak

Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yapmak.

Veri tabanı:

Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemi veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması

CBS veri tabanı tasarımlarının yapılması, sistem analizleri, gereksinimlerin saptanması, gerekli durumlarda hizmet alınması konusunda rapor hazırlamak

Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemi veri tabanını ulusal ve uluslararası standartlara kavuşmasını sağlamak

Yeni projeler kapsamında oluşturulan bilgiler için veri tabanına uygun tasarım hazırlamak, yüklenici tarafından hazırlanan veri tabanının mevcut sisteme uygunluğunu kontrol etmek

Uygulamalar:

Akıllı Kentler konseptine dahil olan her türlü uygulamayı belediyemiz bünyesine dahil edilmesi için çalışmalar yapmak

Akıllı kentler ile ilgili yeni projeler geliştirmek

Belediyemiz müdürlüklerinde kullanılan uygulamaları, iş ve işlemlerini akıllı kentler konseptine uygun hale getirmek

Belediyemiz Teknik Müdürlüklerinde kullanılan CBS uygulamalarını yönetmek ve desteğini sağlamak,

Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu Coğrafi Bilgi Sistemi’ne yönelik uygulama programlarını hazırlamak/hazırlamak,

Belediyemiz Teknik Müdürlüklerinden gerekli destek alınarak Kent Rehberi hazırlamak, güncelliğinin takibinin sağlamak ve vatandaşın kullanımına sunmak

CBS uygulamalarını Web üzerinden vatandaşın kullanımına sunmak

CBS ve YBS entegrasyonunu sağlamak

Belediye Gelirlerini arttırıcı CBS destekli çalışmalar yapmak ve gerekli uygulamaları geliştirmek

Belediyemiz araçları için alınmış Araç Takip Sisteminin kullanılmasını sağlamak, kontrollerini yapmak

Veri:

Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesi, yeni verilerin toplanması (arşiv verileri, grafik veriler, saha çalışmaları, diğer kurum verileri v.b) uygun formata dönüştürülmesi ve Coğrafi Bilgi Sisteminde kullanılmasını sağlamak,

Grafik (harita, plan) ve Alfa nümerik (sözel) veri entegrasyon çalışmalarını yapmak, analiz edilerek tematik haritaların üretilmesini sağlamak,

CBS teknolojileri ile her türlü coğrafi referanslı verinin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, birbirleri ile ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, analizi ve kullanıma sunulması

CBS teknolojileri ile her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, birbirleri ile ilişkilendirilmesi, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi çalışmalarını yapmak ve bu işlemler için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya toplanmasını sağlamak

Veri tabanında bulunan verilerin standardizasyonu sağlamak/sağlatmak, bu konuda diğer birimler ile işbirliği yapmak

İlçe genelinde üretilmiş ve üretilmekte olan haritaları (hâlihazır, imar, kadastro, uydu fotoğrafları, altyapı haritaları vb.) ilgili metinsel (mülkiyet, adres, arazi kullanımı, ulaşım, nüfus vb.) verilerle ilişkilendirerek, verilerin kolay ve doğru kullanımını sağlamak.

İlçe geneli ile ilgili en güncel akıllı haritaların ve yeni bilgilerin sisteme aktarılmasını ve en güncel bilginin sistemde depolanmasını sağlamak

Coğrafi Verilerin Ulusal veri modeli standartlarına uygun hale getirilmesini sağlamak,

CBS Bünyesinde var olan her tür grafik ve metinsel bilginin analiz edilerek tematik haritaların üretilmesini sağlamak

CBS bünyesindeki konumsal bilgileri gruplandırmak

CBS teknolojilerini kullanarak, çevre yönetimi, havza yönetimi, ulaşım planlama, uygun yer seçimi, çok kriterli karar verme, kazı-dolgu çalışmaları, akıllı harita üretimi, alan planlaması, envanter çalışmaları, senaryo ve trend analizleri, ÇED projeleri, kirlilik modellemesi, üç boyutlu arazi modelleme, araç takibi, Yönetim Bilgi Sistemi entegrasyonu, deprem hasar analizleri, vergi takibi vb. birçok kullanım alanında yardımcı olmak

Veri Paylaşımı:

Kurum ve kuruluşlardan gelen veri taleplerinden uygun olanlarını tespit ederek web servisi olarak sunulmasını sağlamak

Kurum ve kuruluşların ürettiği konumsal bilgiler içerisinden Belediyemizin ihtiyaç duyduğu verilerin web servisleri yada başka yöntemlerle alınmasını sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve geliştirmek

GIS veri tabanında bulunan verilerin paylaşılmasını sağlamak, paylaşım yöntemini belirlemek ve gerekli web servisleri yazmak/yazdırmak

Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımının sağlanması, web servislerin hazırlanarak kullanıma sunulması

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü harita ve CBS veri taleplerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması

Eğitim:

Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar

Sorumlu olduğu konularla ilgili Belediye Birimlerine eğitim vermek, verilmesini sağlamak

LGİ AĞLARI BİRİMİ

Hızla gelişen Bilgi Sistemleri teknolojisini yazılı ve elektronik ortamda takip eder, gelişmeleri uygun çözümler ile belediyemize uyarlar.

Bu uyarlama için doğacak tüm donanımsal ihtiyaçları ilgili mevzuat gereğince alımını gerçekleştirir.

Birimine ait bütçeyi hazırlar ve gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleyerek takip eder.

Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı, İç Kontrol süreçleriyle ilgili Bilgi Ağları birimi ile ilgili verileri hazırlar.

Sistem odasının ve teknik cihazların bulunduğu alanların düzen, kontrol ve işletilmesini sağlar.

5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirir.

Görev tanımları yer alan tüm iş ve işlemleri mevcut yasa, yönetmelik, yönerge ve talimatlar hükümlerine göre yapılması esnasında kurum içinde, özel ve kamu kuruluşlarında Bilgi İşlem Müdürü’nün verdiği yetki dahilin de temsil eder. Gerektiğinde konu ile ilgili toplantılara katılır.

Birimde çalışan personelin izin ve mesailerini düzenleme, yazılı ve sözlü iş emirleri verme, sonuçlarını isteme, talimatlara uymalarını denetleme, görevlerini yürütür.

Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve personelinin uyumlu çalışmasını sağlar.

Kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

Stajyer öğrencilere işbaşında eğitim verilmesini sağlar.

Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.

Belediyemiz bünyesinde bulunan ilgili müdürlükler ile koordineli çalışır.

Birim iş ve işlemleri için prosedür, form, takip, talimat işlemleri oluşturulmasını sağlar.

Sıralı amirlerin verdiği görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirir.

Yapılan alımlarda işin niteliğine göre gizlilik taahhütnamesi hazırlayarak ilgililerce imzalanmasını sağlar.

Görev alanı ile ilgili arşivleme işlemlerini yıllık yapar. Yıl bitiminde İdari İşler Birimine teslim eder.

Network

İlgili Müdürlüklerin projelerinde güvenlik kamera sistemi,bilgisayar veya telefon altyapısı bulunması durumunda projenin zayıf akım kısmını hazırlar.Teknik Şartnamesini hazırlar, İhale komisyonuna teknik personel olarak katılır, Kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonuna katılır.

Birimlerde yapılan yer değişiklikleri sonrası altyapı yenilemesi ve yeni açılan birimlerin altyapısı için kullanılacak network malzemelerinin alınması için Kamu İhale Kanununa göre gereken işlemleri yapar.

Belediyemiz bilgisayar sistemi ile tüm birimler arasındaki bağlantıyı sağlayarak geniş alan ağı kurar. Dış birimler arası bağlantı ve internet hizmetinden faydalanmak için hizmet alımı yapar.

Haberleşme Sistemi

Haberleşme sisteminde kullanılmak üzere ses hizmeti alımı yapar.

Mevcut sitemde kullanılmakta olan telefonların dış hatlara arama yetkilerini Başkanlık Olur’una ve ilgili müdürlükten gelen yazıya istinaden ayarlar.

Talepler doğrultusunda ortaya çıkan telefon ve telefon sarf malzeme ihtiyacına göre alım için gereken işlemleri yapar.

Santral üzerinde oluşan sorunlarla ilgilenir ve gerektiği durumlarda bakım ve onarımını yaptırmak için Kamu İhale Kanununa göre dosya hazırlar.

HİM ve Alo Pati hatlarına ait görüşme  kayıtlarını yönetir.

İlgili Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda emeklilik veya başka sebeplerden dolayı  işten ayrılmalara istinaden telefonların yetkilerini düzenler ve kullanıcı isim değişikliklerini yapar.

Haberleşme sisteminin güvenliğini sağlar, sistemin daha verimli ve kesintisiz yapılabilmesi için güncelleme, yedekleme ve raporlamasını sağlar.

Güvenlik Sistemi

Güvenlik Kamera Sistemini kullanan kullanıcıların yetkilendirmelerini ve kayıt cihazlarının yönetimini yapar.

Kamera Sistemine ait cihazlarda oluşan arızalar ilgili müdürlük tarafından bildirildiğinde  arızaları tespit eder ve soruna müdahale eder.

Güvenlik Kamera Sistemine ait arızalarda kullanılacak sarf malzemelerinin alımını Kamu İhale Kanununa göre gerçekleşmesini sağlar veya sağlatır.

İlgili kurumlardan gelen yazılı taleplere istinaden görüntü kayıtlarını elektronik ortamda yazışma yaparak teslim eder.

Belediyemizdeki Güvenlik Kamera Sistemine ait cihazların bakım onarım ve tamiratları için Kamu İhale Kanununa göre bakım onarım antlaşması yapar.

Kurumsal Mail

Belediyemiz Müdürlükleri ve Kullanıcıları için oluşturulan Mail Sistemine ait hosting hizmeti alımını yapar.

İlgili müdürlük tarafından bildirilen göreve başlayan yeni personele ait kurumsal mail adresini tanımlar ve işten ayrılan personelin mail adresini kapatır.

Maillerin 2 farklı yöntemle sunucuda tutulmasını sağlar.Müdürlük mailleri ile kullanıcı mailleri farklı yöntemle depolar.

Oluşturulan mail guruplarını talep eden Müdürlükler ile paylaşır.

Mail güvenliğinin üst düzeyde sağlanması için bilgi güvenliği politikalarını uygular.

Elektronik Fax

İlgili müdürlüğün talepleri doğrultusunda Fax trafiğini kontol ederek fax sunucusunda oluşan sorunlara müdahale eder.

 

Top