Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama  Birimi

1- Muhasebe hizmetlerini yürütmek

2- Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.

3- Bütçe kesin hesabını hazırlamak. 

4- Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

5- İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

6- Mali istatistikleri hazırlamak

7- İdarenin mali iş ve işlemlerini  sonuçlandırmak. 

8- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

9- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Stratejik Planlama Bütçe ve Performans Programı  Birimi

1- İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek

2- Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

3- Performans programı hazırlıklarının Koordinasyonunu sağlamak.

4- Bütçeyi hazırlamak

5- Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak

6- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

7- Ödenek gönderme belgesi düzenlemek

8- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım  değerlendirme raporunu hazırlamak.

9- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.

10- İdare faaliyetlerinin stratejik plan performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

11- İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer mevzuatın Uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

12- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen Diğer görevleri yapmak.

 

Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi 

1- Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.  

2- İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

3- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri  sağlamak ve danışmanlık yapmak.

4- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

  İç Kontrol Birimi

1- İç kontrol sisteminin kurulması standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

2- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

3- Ön mali kontrol görevini yürütmek.

4- İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek sonuçlandırmak. 

5- Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

6- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Top