Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLERİN GÖREVLERİ

 

Muhasebe Hizmetleri

 1. Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin görevleri;
 1. Banka İşlemleri
  1. Banka ekstrelerinin günlük takibi ve dosyalama işlemlerini yürütmek,
  2. Ön Mali Kontrol Masası ve Emanet-Mahsup Masasından ödenmek üzere verilen Muhasebe İşlem Fişi / Ödeme Emri Belgelerini, Gönderme Emri ile birlikte listeleri bankaya iletmek ve takibini yapmak,
  3. Gönderme Emrinde bulunan ödemelerin, banka tarafından gerçekleştirildiğinin banka ekstresinden kontrol ederek ilgili muhasebe kayıtlarını yapmak,
  4. Yapılan ödemenin niteliği gereği düzenlenecek Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişini, imza yetkililerine iletmek ve ödeme işlemlerini sonuçlandırmak,
  5. Muhasebe Kayıtlarını tamamladığı işlemleri, Yevmiye ve Raporlama Masasına günlük olarak iletmek,
  6. Maaş ödemeleri ile ilgili maaş ödemelerinin yapıldığı bankaya ödeme listelerinin gönderilmesi, Ödeme Emri Belgeleri toplamı ile listelerin uyumunun kontrolünü sağlamak,
  7. Banka hesaplarının kontrolü ile hazırlanacak günlük finansman raporunu Başkanlık Makamına ve mali iş ve işlemlerden sorumlu üst yöneticilere göndermek,
  8. Banka,  dijital kanallar ile Belediyemiz otomasyon programı aracılığı ile gerçekleşen nakit girişlerinin ve kredi kartı ile yapılan işlemleri ilgili tahakkuk kayıtları ile eşleştirmek, tahakkuklu bir tahsilât değil ise ilgili Müdürlük ile irtibata geçmek suretiyle, banka hesabına yatırılan tutar ile ilgili bilgi girişinin sisteme yapılmasını sağlamak,
  9. Diğer Belediye gelirleri ile ilgili banka kanalı ile tahsilât yapılması halinde, otomasyon sistemine tanıtımının yapılıp ilgili hesaplara alınmasını sağlamak,
  10. Banka ve diğer tahsilât kanalları ile yapılan işlemlerin Belediyemiz hesaplarına intikali gerçekleştiğinde, Muhasebe İşlem Fişi ile muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirip Yevmiye ve Raporlama Masasına teslim etmek,
  11. Gün içinde emanet hesaplarına alınan tutarlar ile ilgili listeyi düzenleyerek Emanet- Mahsup Masasına mail yolu ile iletmek,
  12. Gün içinde tahsilât yapılan kişinin tespit edilememesi üzerine, emanet hesaplarının “Niteliği Belli Olmayan” alt koduna kaydedilen tutarları,  ayrıca listelemek suretiyle Emanet-Mahsup Masasına mail yolu ile iletmek,
  13. Yeni açılan banka hesaplarını Yevmiye ve Raporlama Masasına iletmek,
 2. Emanet-Mahsup İşlemleri
  1.  Emanet karakterli hesapların takip işlemlerini yapmak,
  2. Kayıt altına alınmaları, Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuatı uyarınca kurumlara gönderilmesi gereken değerlerin hesaplardan çıkışını sağlamak,
  3. Maaş ödemeleri neticesinde emanet hesaplarına alınan değerler ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli iş ve işlemleri yürütmek,
  4. Mali sorumluluğa meydan vermeyecek şekilde yasal sürelerde emanet hesaplarından çıkış yapılmak suretiyle ilgili Kurumlara gönderilmesini sağlamak,
  5. İlgili ayda hesapta kalan tutar olması durumunda yazı ile durumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirmek ve gerekli iş ve işlemleri yapmak,
  6. İcra Müdürlüğüne gönderilen tutarlardan iade gelen tutarlara ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü bilgilendirmek,
  7. Nakit teminatların iade işlemleri ile ilgili işlemleri sonuçlandırmak.
  8. Banka İşlemleri Masasından gelen emanet hesabına alınan tutarlar ile ilgili araştırma yapmak.
  9. Niteliği belli olmayan tutarlar ile ilgili işlemi yapan kişinin kimliğinin araştırmasını yapmak ve yapılan araştırmalar neticesinden Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisini düzenli olarak bilgilendirmek,
  10. Mal ve hizmet satın alınan firmalar tarafından yapılan temlik işlemlerinin aynı gün muhasebe hesaplarına alınması, ödeme aşamasında temlik alan ve temlik veren firmaların vergi borcu ve SGK borç araştırmasını yapmak,
  11. Muhasebe Yetkilisi tarafından verilen günlük ödeme listesini en kısa sürede sonuçlandırmak,
  12. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan ve Müdürlüğümüze gönderilen “Borcu Yoktur”  belgelerinin sistem üzerinden teyidinin yaparak ”Tarafımdan Kontrol Edilmiştir” ibaresi ile imzalamak suretiyle ödeme belgesine eklemek,
  13. Mal ve hizmet satın alınan firmalar tarafından gönderilen her türlü belgenin muhasebe@karabaglar.bel.tr adresinden gönderilmesini sağlamak ve her türlü belgenin bu adrese gönderilmesine ilişkin gerekli düzenleme ve kontrolleri yapmak,
  14. Müdürlüğünün sorumluluğunda olan Gelir İdaresi Başkanlığına verilmesi gereken beyannamelerin Belediye Bilgi Yönetim Sistemi tarafından oluşturularak muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
  15. Hukuk İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine firmalara ait yapılması gereken sorgulamaları yapmak,
 3. Ön Mali Kontrol İşlemleri;
  1. Diğer Müdürlüklerden gelen Ödeme Emri Belgesi/Muhasebe İşlem Fişlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre kontrolünü yapmak, eksiklik olması durumunda yazı ile ilgili Müdürlüğe eksikliklerin nedeni belirtilerek iade etmek,
  2. Kontrol edilen evrakları Muhasebe Yetkilisine sunmak,
  3. Alınan teminat mektuplarını muhafaza etmek, iade taleplerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek.
  4. Avans ve kredilerin takibini yapmak, yasal süresinde avans ve kredilerin kapanış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
  5. Gelen ihale dosyaları üzerine taahhüt kartının açılması ve takibini yapmak,
 4. Taşınır Kayıt İşlemleri;
  1. Taşınır Mal Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca Müdürlüğün taşınır işlemlerini yürütmek,
  2. İlgili yönetmelik hükümleri uyarınca diğer Müdürlüklerden gelen taşınır işlem fişlerini kontrollerini yaparak Muhasebe İşlem Fişi ile birlikte Yevmiye ve Raporlama Masasına vermek,
  3. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre diğer müdürlüklerden gelen tüketime ait Taşınır İşlem Fişlerini Muhasebe işlem fişi ile birlikte Yevmiye ve Raporlama Masasına vermek,
  4. Yılsonu işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek,
  5. Muhasebat Genel Müdürlüğü 16 seri nolu Tebliğ hükümleri uyarınca,  Kişilerden Alacaklar Hesabı ile ilgili işlemleri yürütmek,
  6. Sayıştay İlamları ve Müdürlüklerden gelen kişi borcu açılması yönünde gelen yazılar üzerine her bir kişi için kişilerden alacaklar dosyası açmak,
  7. Kişilerden alacaklar hesabına kaydedildiği halde ödemesi yapılmayan, muaccel hale gelen alacakları Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirmek,
 5. Yevmiye ve Raporlama İşlemleri;
  1. Belediye Bilgi Yönetim Sistemi programında ihtiyaç duyulan gelir hesap kodlarını açmak,
  2. Bütçe ile belirlenen tarife cetvellerini otomasyon programına girişlerini yapmak,
  3. Çeşitli birimlerce oluşturulmuş Muhasebe İşlem Fişleri ve Ödeme Emri Belgelerini yevmiye numarası alarak muhasebeleştirmek,
  4. Günlük kontrol raporları ile yapılan işlerin kontrolünü yapmak,
  5. Gelir Biriminden alınan günlük tahakkuk raporunu muhasebeleştirmek,
  6. Yönetmelik hükümlerine göre ay sonu işlemlerini muhasebeleştirmek, ay sonu işlemlerinin tamamlanması üzerine kurumlara aktarılacak payları hesaplamak ve ödemesinin yapılması amacıyla Emanet-Mahsup Masasına bildirmek,
  7. Günlük olarak işlem yapılan yevmiye kayıtlarının dosyalanması ve muhafazasını sağlamak,
  8. Gün sonunda yevmiye numarası alan muhasebe kayıtlarının muhasebe yetkilisine imzaya sunmak,
  9. Yevmiye numaralarının sırasının takip, atlayan yevmiye numarası olmadığının kontrolünü yapmak,
  10. İlgili birimlerden gelen muhasebe evraklarının yevmiye numarası alınması sırasında hesap uyumsuzluğu olması durumunda ilgili birime bildirimde bulunmak,
  11. Otomasyon programı problemlerinde koordinatör birim olarak firma ve Bilgi İşlem Müdürlüğü ile iletişime geçmek,
  12. Yeni açılan banka hesaplarını,  Banka İşlemleri Masasından gelen bilgiler dâhilinde hesap planına işlemek,
  13. Yeni muhasebe hesabı açılması, iptali işlemlerini gerçekleştirmek,
  14. İller Bankasınca yapılan kesintilerin kayıtlara uygunluğunun kontrolünü yapmak,
  15. Finansal raporlama işlemlerini yapmak,
  16. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde raporlar oluşturmak,  istenilen rapor formatları konusunda otomasyon programı firması ve Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçmek,
  17. Muhasebe Yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürüne düzenli olarak mali raporlama hizmetini sunmak,
  18. Kesin hesaba ilişkin işlemleri yürütmek,
  19. Belediye şirketlerinin sermaye artırımı ile ilgili Belediye Meclisince karar alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  20. Belediye şirketlerinin sermaye artırımına ilişkin Belediye Meclis kararlarını muhafaza ve dosyalama işlemleri ile sermaye taahhüt hesaplarında takibi ve ödenek talep yazışmalarını yürütmek,
  21. Belediye şirketlerinin taleplerine istinaden şirketlerin banka hesaplarına ödenmek üzere Muhasebe İşlem Fişi düzenlemek ve banka işlemlerini yürütmekle görevli personele teslim etmek,
 1. İcra Takip Biriminin Görevleri;
  1. Vadesinde ödenmeyen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil ve takibi yapılan Belediye alacaklarının, cebren takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
  2. İşyerlerine ait vadesinde ödenmeyen Evsel Katı Atık Bedelinin, takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,  
  3. 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tahsili Belediyemiz tarafından yapılan idari para cezalarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
  4. Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat istemek ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak,
  5. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi uyarınca tecil taksitlendirme iş ve işlemlerini yapmak,
  6. Amme borcunu ödemede aciz halinde olduğu tespit edilen mükelleflere aciz fişi düzenlemek ve aciz haline ilişkin borçlunun durumunu takip etmek,
  7. Kurumların tellal taleplerini karşılamak, tellallık harcının tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek,
  8. 6183 sayılı Kanun kapsamında amme borcunu süresinde ödemeyenlere ödeme emri düzenlemek, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre posta/memur eliyle/ilanen tebliğlerini sağlamak,
  9. Ödeme emrinin tebliğine rağmen 15 gün içinde borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan borçlular hakkında 6183 sayılı Kanunun 60. maddesi hükmü uyarınca iş ve işlemleri yürütmek,
  10. Borçlu mükellef hakkında haciz varakasına istinaden malvarlığı araştırması yapmak, tespit edilen mal, hak ve alacaklarına haciz uygulamak suretiyle amme alacağın bir an önce tahsilini sağlamak,
  11. 6183 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haciz tutanağında gösterilen menkul malların koruma ve saklama işlemlerini yapmak, satış gününü belirlemek ve ilan etmek, haczedilen menkul malların satışını yapmak,
  12. Amme borcu nedeniyle haciz şerhi işlenen ve satışı uygun görülen gayrimenkullere ilişkin; satış şartnamesini hazırlamak, satış ilanını yapmak, satış dosyasını oluşturarak satış komisyonuna göndermek,
  13. Borcun tahsilinin sağlanması üzerine takip işlemlerini durdurmak ve uygulanan hacizleri kaldırmak,
  14. Vadesi geçmiş borcu bulunan mükellefler hakkında,  ilgili kişi, kurum ve diğer müdürlükler tarafından “borcu yoktur” taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  15. İdari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin savunmalara esas olmak üzere, uygulanan işlemlerin bilgi ve belgeler ile birlikte Tarama-Kontrol Birimine süresi içinde bildirmek,
  16. Birimin görev alanı ile ilgili dilekçe ve başvurulara süresi içinde bilgi vermek,
  17. İdare gelirlerinde kayıp kaçağın önlenmesine ve amme alacağının bir an önce tahsiline yönelik tespit ettiği hususları gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yaparak, uygulamaya yön verecek görüş ve önerileri idareye değerlendirilmesi bakımından bildirmek,
  18. Vadesi geçmiş borçların tahsili ile ilgili yeni bir kanuni düzenleme yapılması durumunda, bu kanuni düzenleme çerçevesinde Belediye alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
  19. Belediye alacağının bir an önce tahsilinin sağlanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Tahsilat Biriminin Görevleri;
  1. Amme borçlusu adına yapılacak ödemeleri tahsilât alındısı (makbuz) düzenleyerek kabul etmek,
  2. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin yapmış oldukları tahsilâtları usulüne uygun olarak kabul etmek,
  3. Tahsil olunan paraları belirlenen esaslara uygun olarak bankaya yatırmak,
  4. Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı veznede saklamak,
  5. Alındılarla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak,
  6. Bankalar aracılığı ile yapılan EFT ve Online tahsilâtları süresinde sisteme işlemek, kayıt altına almak,
  7. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği tahsilât bordrolarını düzenlemek ve kontrol etmek,
  8. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca,   düzeltme fişine istinaden red ve iadesi gereken tutarların bulunması durumunda, mükellefin emanet hesap kartını çıkarmak,
  9. Red ve iadesi gereken tutar, mükellefe iade edilmeden önce mükellefin borcu olup olmadığı kontrol edilerek, borcun bulunması durumunda öncelikle borcuna mahsubunu yapmak,
  10. Mahsup işlemine ilişkin mahsup alındısı dökümünü çıkarmak,
  11. Mahsup alındısı dökümü ve muhasebe işlem fişi dökümü ile birlikte yevmiye numarası alınarak Muhasebe Yetkilisine imzaya sunmak,
  12. Fazla ve yersiz ödenen verginin iadesine ilişkin mükellef dilekçelerini kayıt altına almak,
  13. Düzeltme fişi ile red ve iadesi gereken tutara ilişkin olarak yapılan ödemeyi tevsik edici belge olan makbuz aslı veya aslı bulunmuyorsa onaylı suretini ilgilisinden almak,
  14. İade edilecek tutarı,  emanet hesabı ve düzeltme fişi ile karşılaştırılarak kontrol etmek,
  15. Düzeltme fişi, makbuz asılları veya suretleri, dilekçe ve diğer belgeler, düzeltme ve iade belgesine eklenerek Muhasebe Yetkilisine imzaya sunmak,

Gelir Hizmetleri

 1. Sicil-Yoklama Biriminin Görevleri;
  1. Belediyede işlem gören gerçek ve tüzel kişilerin tek bir kentli sicil numarasında işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  2. Farklı kentli türlerinin oluşturulması taleplerinin yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmak,
  3.  Kentli sicil numarasının oluşturulmasında gerçek kişilerde TC kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası, TC uyruklu olmayan gerçek kişilerde pasaport numarasının kayıt altına alınmasına yönelik gerekli önlemleri almak,
  4. Birden fazla kentli sicil numarası olanların tespitinin yapılması ve tek bir sicilde güncellenme işlemlerini yaparak ilgili birimleri bilgilendirmek,
  5. Pasif sicil kayıtlarının aktif duruma getirilmesi talepleri ile ilgili işlemlerini yürütmek,
  6. Kentli sicil numarası oluşturulmasında karşılaşılan sorunları yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek, gerekli düzenlemeleri yapmak,
  7. Kimlik Paylaşım Sistemi Otomatik Güncelleme ile kentli sicil bilgilerindeki değişiklikleri otomatik olarak güncelleme yapılmasını sağlamak,
  8. İlçemiz sınırlarında ikamet etmeyen mükelleflerin kimlik ve adres bilgilerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapmak suretiyle güncellemek,
  9. Sicil iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
  10. Belediyemiz yetki alanında faaliyet gösteren ve sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili yoklama işlemlerini yapmak,
  11. E-yoklama taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmek,
  12. E-yoklama ile yapılan tespitlerin ilgili birimlere sevkini sağlamak,
  13. E-yoklama esnasında kendisine ulaşılamayan ve benzersiz kod verilemeyen mükelleflerin bilgi ve belgelere dair taleplerini inceleyerek, mükellefi ve ilgili birimleri bilgilendirmek,
  14. E-yoklama uygulamasında karşılaşılan sorunları değerlendirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
  15. E-yoklamanın yapılamadığı durumlarda işlemlerin manüel yapılabilmesine dair düzenlemeleri yapmak,
  16. E-yoklama uygulamasının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  17. Memur eliyle tebliğ edilecek evrakların tebliğ işlemlerini yürütmek,
  18. Birimin görev alanı ile ilgili dilekçe ve başvurulara süresi içinde bilgi vermek,
 2. Emlak Tahakkuk Biriminin Görevleri;
 1. I-Nolu Emlak Tahakkuk Birimi
  1. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre mükelleflerin elden veya posta yoluyla kendiliğinden verdikleri Emlak Bildirimleri üzerine, emlak vergisi ve emlak vergisine bağlı olarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Katılım Paylarının tarh, tahakkuk, tebliğ ve terkin işlemlerini mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,
  2. Kamu kurum ve kuruluşlarının elden veya posta yoluyla kendiliğinden verdikleri Emlak Bildirimleri üzerine, emlak vergisi ve emlak vergisine bağlı olarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Katılım Paylarının tarh, tahakkuk, tebliğ ve terkin işlemlerini mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak,
  3. İşlem yaptığı her mükellefin T.C. kimlik numarasını KPS sorgulaması ile güncellemek, birden fazla kentli sicil numarası bulunan mükelleflerin sicil birleştirme işlemi yapılması bakımından Sicil-Yoklama Birimini bilgilendirmek, kentli sicil kaydı bulunmayan mükellefe sicil kaydı oluşturmak,
  4. Numarataj ve ada-pafta-parsel eşleştirildiğinde hatalı giriş nedeniyle uyuşmayan mahalle, sokak kodlarının tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltmeleri (tahakkuk kayıtları) yapmak,
  5. Yapılan işlemlerde (alım, satım, ölüm vs) beyanın/bildirimin kapatılan-açılan kayıtların tüm yılları numarataja göre düzeltilerek zamanaşımı süreleri de dikkate alınmak suretiyle çıkan vergi farklarına ilişkin gerekli tarh işlemlerini yapmak,
  6. Doğalgaz ile ilgili mükellefin kendi veya 1.derece yakınlarına beyan sureti verirken hisseli yerlerde tüm hisseler için 33 üncü maddeye göre değişiklik beyanları alındıktan sonra beyan sureti vermek,
  7. Elbirliğinin bozulduğu hallerde tüm hissedarların ayrı ayrı beyanları alındıktan sonra verasetli dosya kapatılacağından, eksik hisse olması durumunda takibi için II-Nolu Emlak Tahakkuk Birimine yazılı olarak bildirmek,
  8. Hisse alımı nedeniyle verilen beyan-bildirimlerde, hisse satanında değişiklik beyan-bildirimi vermesi gerektiğinden takibi için II nolu Emlak Tahakkuk Birimine yazılı olarak bildirmek,
  9.  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre, işlem tesis edildiği sırada ada-parsel-numarataj kontrolü ile beyan dışı kalmış olduğu tespit edilen gayrimenkullere ilişkin Tarama-Kontrol Birimini yazılı olarak bilgilendirmek,
  10. Kullanım tarzı işyeri olan binalarla ilgili alınan emlak vergisi bildirimlerini üzerine Çevre Temizlik Vergisi ve diğer vergiler yönünden Diğer Gelirler Tahakkuk Birimini yazılı olarak bilgilendirmek,
  11. Fazla ve yersiz alındığı tespit edilen emlak vergisine ilişkin düzeltme yoluyla terkin, red ve iade işlemlerini yapmak,  mahsup ve iade yönünden Tahsilat Birimine bilgi ve belgeleri teslim etmek,
  12. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376. maddesi hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerin dilekçeleri üzerine gerekli işlemleri yapmak,
  13. Mükellefin kendi veya vekilinin yazılı talebine istinaden resmi kurumlara ibraz edilmek üzere beyan sureti vermek veya ilgili kurumlara (KEP üzerinden) bildirmek,
  14. Mükellefin 1. derece yakınlarının yazılı başvurusu üzerine,  ilgili kurumlara(KEP üzerinden) bilgi vermek,
  15. Bildirim/beyan ile birlikte 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 8 inci maddesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin dilekçeleri üzerine gerekli araştırma ve kontrolleri yaparak,  iş ve işlemleri tesis etmek,
  16. Bildirim/beyan ile birlikte 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30’uncu maddesine istinaden kısıtlı vergilendirme başvuruları üzerine gerekli iş ve işlemleri tesis etmek,
  17. Yeni numarataj alınan yerlerin beyan/bildirim kaydını yaparak tahakkuk altına alınmasına müteakiben Plan ve Proje Müdürlüğüne bilgi vermek,(işyerleri ile ilgili Diğer Gelirler Tahakkuk Birimi ile koordineli olarak)
  18. İdari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin savunmalara esas olmak üzere, uygulanan işlemleri bilgi ve belgeler ile birlikte Tarama-Kontrol Birimine süresi içinde bildirmek,

      2)   II-Nolu Emlak Tahakkuk Birimi

           2.1) Emlak vergisi mükellefi olan ve vefat eden mükellefin sicil kayıtlarının vefat tarihi itibariyle kapatılarak verasetli mükellefiyet tesisi yapılmak suretiyle verginin tarh,  tahakkuk, tebliğ, terkin iş ve işlemlerini yürütmek,

           2.2) İşlem yaptığı her mükellefin T.C. kimlik numarasını KPS sorgulaması ile güncellemek, birden fazla kentli sicil numarası bulunan mükelleflerin sicil birleştirme işlemi yapılması bakımından Sicil-Yoklama Birimini bilgilendirmek, kentli sicil kaydı bulunmayan mükellefe sicil kaydı oluşturmak,

          2.3) Numarataj ve ada-pafta-parsel eşleştirildiğinde hatalı giriş nedeniyle uyuşmayan mahalle, sokak kodlarının tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltmeleri (tahakkuk altına alınması)yapmak,

          2.4) Yapılan işlemlerde (alım, satım, ölüm vs) beyanın/bildirimin kapatılan-açılan kayıtların tüm yılları numarataja göre düzeltilerek zamanaşımı süreleri de dikkate alınmak suretiyle çıkan vergi farklarına ilişkin gerekli tarh işlemlerini yapmak,

           2.5) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre işlem tesis edildiği sırada ada-parsel-numarataj kontrolü ile beyan dışı kalmış olduğu tespit edilen gayrimenkullere ilişkin Tarama- Kontrol Birimini yazılı olarak bilgilendirmek,

           2.6) Vergi değerini tadil eden sebepler (doğalgaz bağlanması vb) üzerine gerekli idarece tarh, tahakkuk, tebliğ iş ve işlemlerini yürütmek,

           2.7) 57 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca Tapu Müdürlüğü tarafından WEB tapu üzerinden gönderilen “Yollama Listeleri”ne istinaden emlak vergisi mükellefiyet kayıtlarının satıcının kaydı kapatılmak alıcı adına kayıt açılmak suretiyle güncellemek, yeni alıcı adına emlak vergisi tarh, tahakkuk ve tebliğ iş ve işlemlerini yürütmek,

           2.8) Fazla ve yersiz alındığı tespit edilen emlak vergisine ilişkin düzeltme yoluyla terkin, red ve iade işlemlerini yapmak,  mahsup ve iade yönüyle Tahsilat Birimine bilgi ve belgeleri teslim etmek,

           2.9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376. maddesi hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerin dilekçeleri üzerine gerekli işlemleri yapmak,

          2.10) Mükelleflerin gayrimenkul satış dilekçelerini incelemek ve kayıt altına alınmasını sağlamak,

          2.11) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen Yapı Kullanım İzin Belgesi ve İnşaat Ruhsatları ile ilgili mükellefiyet ve vergilendirmeye yönelik iş ve işlemlerini yürütmek,

          2.12) Kamu kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafından emlak vergisi ile ilgili mükellefiyet kaydı, rayiç bedel, vergi borcuna(vb) ilişkin bilgi ve belge taleplerine(e-mail talepleri dahil)  ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

          2.13) Zabıta Müdürlüğüne Cumhuriyet Savcılıkları tarafından gönderilen iaşe bedellerine ilişkin adres kontrollerini yaparak bilgi vermek,

          2.14) Vergi-ceza ihbarnamelerini, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre posta, memur eliyle,  ilanen ve Belediyemiz web sayfasında ilan edilmesini sağlamak üzere Tarama- Kontrol Birimine teslim etmek,

          2.15) Posta ve memur eliyle tebliğ edilen vergi-ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihlerini kayıt altına almak,

          2.16) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 8’inci maddesi indirimli emlak vergisi uygulamasından faydalanmak isteyen mükelleflerin taleplerini değerlendirerek gerekli iş ve işlemleri tesis etmek,

          2.17) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30’uncu maddesine istinaden kısıtlı vergilendirme başvuruları üzerine gerekli iş ve işlemleri tesis etmek,

          2.18) İdari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin savunmalara esas olmak üzere, uygulanan işlemlerin bilgi ve belgeler ile birlikte Tarama-Kontrol Birimine süresi içinde bildirmek,

          2.19) Beyan-bildirimin alınması sırasında fazla ve yersiz alındığı tespit edilen emlak vergisine ilişkin düzeltme yoluyla terkin, red ve iade işlemlerini yapmak,  mahsup ve iade yönünden Tahsilat Birimine bilgi ve belgeleri teslim etmek,

 1. Diğer Gelirler Tahakkuk Biriminin Görevleri;
  1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine göre idare gelirlerinin tarh, tahakkuk, tebliğ ve terkin işlemlerini yürütmek,
  2. İşlem yaptığı her mükellefin T.C. kimlik numarasını KPS sorgulaması ile güncellemek, birden fazla kentli sicil numarası bulunan mükelleflerin sicil birleştirme işlemi yapılması bakımından Sicil-Yoklama Birimini bilgilendirmek, kentli sicil kaydı bulunmayan mükellefe sicil kaydı oluşturmak,
  3. Numarataj ve ada-pafta-parsel eşleştirildiğinde hatalı giriş nedeniyle uyuşmayan mahalle, sokak kodlarının tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltmeleri (tahakkuk altına alınması)yapmak,
  4. Mükelleflerin beyan/bildirimlerinin kabulünde, adres sorgulaması ile aynı adreste faaliyet gösteren başka bir mükellefin kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrolleri yapmak, aynı adreste başka bir mükellefiyet kaydının tespiti halinde gerekli yoklamanın yapılması için Sicil-Yoklama Biriminden yoklama(e-yoklama) talebinde bulunmak,
  5. İlçemiz sınırları içerisinde ticari faaliyette bulunan mükelleflerin işe başlama ve terk tarihlerine yönelik İnternet Vergi Dairesinden gerekli kontrolleri yapmak,
  6. Ticari faaliyette bulunan ve borçlu bulunan mükelleflerin iflas, tasfiye vb. durumlarına ilişkin tespit edilen hususlarda İcra Takip Birimini bilgilendirmek,
  7. Her yıl geçmiş yıllara ait İlçemizde işe başlayan ve işi terk eden mükelleflere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığından alınacak listeler üzerine gerekli kontrolleri yaparak mükellefiyet kayıtlarının güncellemelerine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak,
  8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen inşaat ruhsatları üzerine, işgal harcının tespitinin yapılması bakımından yoklama (e-yoklama)  talebi oluşturmak ve yapılan tespite istinaden gerekli tarh işlemleri yürütmek,
  9. İşyeri olarak kullanıldığı tespit edilen meskenlerin, emlak vergisi yönüyle değerlendirilmesi bakımından Tarama-Kontrol Birimini yazılı olarak bilgilendirmek,
  10. İşyeri olarak kullanıldığı tespit edilen meskenler ile ilgili ticari faaliyetin olup olmadığına ilişkin yoklama (e-yoklama) talebinde bulunmak, yapılan yoklama ile vergilendirmeye yönelik yapılan tespitlere istinaden tarh, tahakkuk, tebliğ işlemlerini yürütmek,
  11. Beyan ve bildirim dışı kalan işyerlerinin tespitine yönelik diğer müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlayarak vergi kayıp ve kaçağın önlenmesine dair çalışmaları yürütmek,
  12. Yoklama ile ticari faaliyette bulunduğu ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerlerini Zabıta Müdürlüğüne bildirmek,
  13. Beyan ve bildirim dışı kalan işyerlerinin tespitinin yapılmasına yönelik diğer müdürlükler ve kurumlarla koordinasyon sağlayarak gerekli çalışmaları yürütmek,
  14. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376. maddesi hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerin dilekçeleri üzerine gerekli işlemleri yapmak,
  15. Atık su Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında evsel katı atık tarifelerin her yıl belirlenmesinde komisyonun oluşturulması ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  16. Su aboneliği bulunanlardan tahsil edilecek olan evsel katı atık bedellerine ilişkin her yıl belirlenen ve takip eden yılda uygulanacak olan evsel katı atık tarifelerini İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine bildirmek,
  17. Evsel Katı Atık Bedellerinin tahsili ile ilgili olarak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile koordinasyon sağlanmak suretiyle takibini yürütmek,
  18. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin “KATİK” programında tarife güncellemelerini yapmak,
  19. Su aboneliği bulunmayan işyerleri için katı atık sözleşmelerinin düzenlenerek imza altına alınması, tahakkuk, takip ve terkin işlemlerini yürütmek,
  20. Birimin görev alanı ile ilgili “Borcu yoktur” taleplerine ilişkin (Emlak Tahakkuk Birimi ile koordineli)  iş ve işlemleri yürütmek,
  21. Çevre Temizlik Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ve Haberleşme Vergisine ilişkin beyanların kayıt altına alınması, tarh, tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek,
  22. Harcamalara Katılma Paylarının yasal mevzuat çerçevesinde tahakkuk ve tebliğ iş ve işlemlerini yürütmek,
  23. Vergi-ceza ihbarnamelerini, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre memur eliyle edilmesini sağlamak üzere Sicil-Yoklama Birimine teslim etmek,
  24. Vergi-ceza ihbarnamelerini, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre posta, ilanen, Belediyemiz web sayfasında ilan edilmesini sağlamak üzere Tarama-Kontrol Birimine teslim etmek
  25. Posta ve memur eliyle tebliğ edilen vergi-ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihlerini kayıt altına almak,
  26. Belediyenin diğer müdürlüklerince tahakkuku verilen ve tahakkuk kayıtlarından terkin edilmesi gereken alacakların düzeltme fişi ile terkin/iade iş ve işlemlerini yürütmek,
  27. Fazla ve yersiz alındığı tespit edilen vergilere ilişkin düzeltme yoluyla terkin, red ve iade işlemlerini yapmak,  mahsup ve iade yönünden Tahsilat Birimine bilgi ve belgeleri teslim etmek,
  28. İdari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin savunmalara esas olmak üzere, uygulanan işlemlerin bilgi ve belgeler ile birlikte Tarama-Kontrol Birimine süresi içinde bildirmek,

ç)  Tarama-Kontrol Biriminin Görevleri;

  1.  Belediye gelirlerinin artırılması, kayıp ve kaçağın önlenmesine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak,
  2. Mükelleflerce vergi, resim, harç ve cezalar ile diğer alacaklara ilişkin işlemlere karşı açılan davalarla ilgili olarak ilgili birimlerden bilgi belgeler alınarak dava dosyalarını oluşturmak,
  3. Savunmaya esas olmak üzere Müdürlük görüşü ile yapılan işlemleri, bilgi ve belgeler birlikte Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirmek,
  4. Gerektiğinde kararlara karşı üst yargı mercilerine yapılacak itirazen/temyizen/tashihi hususunda Müdürlüğün görüşü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  5. Uyuşmazlığa ilişkin ilgili birimleri yargı süreci aşamalarında bilgilendirmek,
  6. Mahkemelere, Hukuk İşleri Müdürlüğüne veya resmi kurumlara gönderilen evrak asıllarının takibini yaparak, uyuşmazlığa ilişkin dava sonuçlandığında evrak asıllarını gönderilen merciden yazı ile talep etmek,
  7. Kamulaştırma işlemleri ve yargı kararlarının takibi sağlanarak gerekli tarh,  tahakkuk, tebliğ iş ve işlemlerini yürümek,
  8. CİMER ve HİM üzerinden alınan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin takibini yaparak, ilgili kişi/kurumları bilgilendirmek,
  9.  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesinden faydalanan mükelleflerin şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin ilgili takvim yılı içinde gerekli kontrolleri yaparak, şartları kaybedenler hakkında gerekli tarh tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapmak,
  10. Numarataj ve ada-pafta-parsel eşleştirildiğinde hatalı giriş nedeniyle uyuşmayan mahalle, sokak kodlarının tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltmeleri (tahakkuk altına alınması)yapmak,
  11. Mükelleflerin mevzuat uygulamalarına ilişkin vermiş oldukları dilekçe/başvurularını değerlendirmek, gerektiğinde ilgili birimlerden bilgi almak suretiyle bilgi vermek,
  12. Belediye gelirlerine ait tahakkuk kayıtlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin günlük tahakkuk icmallerinin almak ve Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimine teslim etmek,
  13. Beyan dışı kalan gayrimenkullerin tespitine ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğü ve diğer ilgili müdürlüklerle koordineli olarak gerekli çalışmaları yaparak, beyan dışı kaldığı tespit edilen gayrimenkullere ilişkin tarh, tahakkuk, tebliğ işlemlerini yürütmek,
  14. İşlem yaptığı her mükellefin T.C. kimlik numarasını KPS sorgulaması ile güncellemek, birden fazla kentli sicil numarası bulunan mükelleflerin sicil birleştirme işlemi yapılması bakımından Sicil-Yoklama Birimini bilgilendirmek, kentli sicil kaydı bulunmayan mükellefe sicil kaydı oluşturmak,
  15. Fazla ve yersiz alındığı tespit edilen vergilere ilişkin düzeltme yoluyla terkin, red ve iade işlemlerini yapmak, mahsup ve iade işlemlerinin yapılması yönünden Tahsilat Birimine bilgi ve belgeleri teslim etmek,
  16. 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre, imar uygulamaları ile ilgili emlak vergisi kayıtlarında ki mükellefiyet ve vergilendirmeye yönelik iş ve işlemleri yapmak,
  17. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376. maddesi hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerin dilekçeleri üzerine gerekli işlemleri yapmak,
  18. Belediyemiz taşınmazlarının emlak vergisi yönüyle kayıtlarının Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile koordineli olarak güncellenmesi ve kayıt altına alınması işlemlerini yürütmek,
  19. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği hükümlerine göre tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  20. Birim tarafından düzenlenen vergi-ceza ihbarnamelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre memur eliyle tebliğ edilmesini sağlamak üzere Sicil-Yoklama Birimine teslim etmek,
  21. Birim tarafından ve diğer birimlerce düzenlenen vergi-ceza ihbarnamelerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre posta, memur eliyle,  ilanen ve Belediyemiz web sayfasında ilan edilmesi iş ve işlemlerini yürütmek, ilanen tebliğ edilen ihbarnamelerin tebliğ tarihlerini kayıtlara işlenmesini sağlamak,
  22. Birim tarafından düzenlenen ve posta-memur eliyle tebliğ edilen ihbarnamelerin tebliğ tarihlerini kayıtlarına işlemek,
  23. Vergi uygulamalarında tereddüde düşülen konularda özelge taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  24. İdare gelirlerinde kayıp kaçağın önlenmesine yönelik tespit ettiği hususları gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yaparak, uygulamaya yön verecek görüş ve önerileri idareye değerlendirilmesi bakımından bildirmek,
  25. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49 uncu maddesi hükümlerine istinaden Karabağlar ilçesi sınırlarında bulunan taşınmazların emlak vergi değerlerinin hesaplanmasına esas arsa ve arazi m2 birim değerlerinin belirlenmesine ilişkin çalışacak olan Takdir Komisyon Başkanlığı'nın kurulması ve sekretarya işlemlerini yürütmek,

Yazışma, Arşiv ve Özlük Hizmetleri Birimi

  1. Müdürlüğe bağlı personelin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre, özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca çalışan personelin özlük dosyalarını düzenlemek, muhafaza etmek, özlük haklarına ilişkin işlemlerini yapmak ve izlemek,
  3. Şirket personeli, geçici işçi ve kadrolu işçilerin puantajlarının düzenlenmesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Karbel İzmir Karabağlar Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Turizm San. Ve Tic. A.Ş. gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
  4. Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirilmelerinde avans evrakının düzenlenmesi ve avans kapatılması iş ve işlemlerinin takibini yapmak,
  5. Müdürlüğün ihtiyacı olan döşeme-demirbaş, kırtasiye ve diğer malzemelerin temini ile ilgili işlemleri yapmak,
  6. Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilmesini sağlamak,
  7. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin piyasa araştırması yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
  8. Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin bağıtlanması, sonuçlandırılması, ilgili kurumlara süresi içerisinde bildirimlerin verilmesi, ödenek ve ödeme işlemlerini yürütmek,
  9. Müdürlüğün acil durumdaki ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin avans işlemlerini yürütmek,
  10. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihalelere muhasebe veya malî işlerden sorumlu üye taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
  11. Müdürlük tarafından kayıt altına alınması gereken evrakların (gelen-giden evraklarının) kayıt, ilgili yerlere havalesi ve teslimini sağlamak,
  12. İlgili kişi ve kurumların bilgi ve belge taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
  13. Posta yolu ile gönderilecek evrakların Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek,
  14. Personele yapılması gereken duyuruları yapmak,
  15. Her yıl Müdürlüğün faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak,
  16. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre Birim Arşiv Hizmetlerini mevzuata uygun yürütmek,
  17. Müdürlük arşivinde bekleme süresini dolan evrakları ayrıştırarak, kurum arşivine devredilmesi gereken arşivlik malzeme ile bu arşive devri gerekmeyen imhalık malzemeyi ayırmak,
  18. Müdürlüğün evraklarını uygunluk kontrolünden geçirerek, arşivlik malzemeyi kurum arşivine teslim etmek,
  19. Arşiv Müdürlüğüne gönderilmek üzere her yıl Aralık ayı içerisinde Müdürlüğün arşiv faaliyetleri ile ilgili olarak rapor hazırlamak,
  20. Müdürlük arşivlik malzemelerinin tasnif, saklama ve korumaya yönelik çalışmaları yapmak,
  21. Arşivlik malzemenin asli düzenleri içerisinde korunmasına yönelik tedbirleri almak,
  22. Arşivlik malzemelerin dosya ve klasörlerde asli düzenleri içinde düzenli tutulmasını sağlamak,
  23. Arşivden istenen dosyaları zimmetle teslim etmek, gerekli kontrolleri yaparak dosyayı zimmetle geri teslim almak,
  24. Dijital arşive sayısallaştırılarak aktarılması gereken arşiv malzemesinin, tarama kriterlerine uygun olarak taranması ve akıllandırılmasını sağlamak,
  25. Mevzuat hükümlerine göre saklama süresi sona eren arşivlik malzemenin ayıklama ve imha işlemlerini yürütmek üzere Kurum Arşivi tarafından oluşturulan Ayıklama ve İmha Komisyonlarına katılmak,

 

Top