Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı Kontrol Birimi

Yapı Kontrol birimi kurallara, yasalara  ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre, ruhsatsız yapılara veya yapı kullanma izni alındıktan sonra ruhsat ve eklerine aykırı yapılan ilave ve tadilatlara Yapı Tatil Zaptı düzenleyerek yasal işlemleri yapmak, 32. ve 42. maddelere göre yıkım ve idari para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • 5237 Sayılı Türk Ceza yasası gereğince Suç duyurusunda bulunmak.

Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimi

         Yapı Güvenliği Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. 34. maddeye istinaden inşaat alanında ve komşu parsellerde yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olduğunun tespiti veya yan komşu parsellere zarar verilmesinin tespiti halinde yasal işlemler düzenlemek,
 2. 39.maddeye istinaden bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli yapıların sahiplerine  tehlikenin  giderilmesi  hususunda  tebligat  yapılması,  işlemlerin  sonuçlandırılması aşamasına kadar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak, tehlikenin ortadan kalkmaması halinde mahzurun Belediyemiz şantiye imkanları ile kaldırılmasını sağlamak.  3194  Sayılı  42.  maddeye  göre  ilgililerine  para  cezası  uygulanması  işlemlerinin yürütülmesi.
 3. 40. maddeye istinaden şehircilik, estetik, trafik açısından mahsurlu arsa, çukur ve benzerlerinin   mahsurlarının   giderilmesi   hususunu   ilgililerine   tebliğ   etmek,   tebliğe   riayet edilmemesi halinde mahzurun Belediyemiz şantiye imkanları ile kaldırılması ve 42. maddeye göre ilgililerine para cezası uygulanması ve gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi,
 4. 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamındaki yapıların yasal işlemlerinin yürütülmesi ve Belediyemiz şantiye imkanları ile yıktırılması.
 5. Yıkım İhalesi düzenlenmesi,

 İmar Affı ve Riskli Yapı Birimi

  Yasal mevzuatla belirlenen kurallara,yasalara ve süreçlere uymak koşuluyla aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 • 2981 sayılı  İmar Affı Yasası  kapsamında İmar Affı hak sahipliğinin tespiti  ve hak sahibi  olan binalara ruhsat  ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi
 • 6306 Sayılı yasay göre riskli yapıların yıkılması yönünde yasal işlemlerin yürütülmesi ve     sonuçlandırılması

 İdari İşler Birimi

İdari işler birimi, mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara  ve süreçlere uymak koşulu ile     aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. Müdürlüğümüze gelen evrakların giriş kayıtlarının yapılarak zimmet ile havale edilen birimlere dağıtılması, diğer birimlerimizden gelen cevap yazılarının çıkış kayıtlarının yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlara zimmet ile iletilmesinin sağlanması,
 2. Yıl sonunda veya Müdürlük Makamının talebi doğrultusunda  gelen ve giden evrak dökümünün alınarak  Müdürlük Makamına sunulması.Yazışmaların sınıflandırılarak Standart Dosya Planına göre dosyalanması ve arşiv sistemine göre korunması,
 3. Müdürlüğümüze alınan araç, gereç ve malzemelerin temini, demirbaş ve ayniyat makbuzlarının kesilmesi, yıl içinde gerekli zimmetlerinin yapılması, yılsonunda döküm cetvellerinin hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,
 4. Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 5. Müdürlük bütçesi ve stratejik planın hazırlanması,
 6. Personelin senelik izin, rapor gidiş ve geliş yazılarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi,
 7. Puantaj cetvellerinin hazırlanarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi
 8. Maaş bordrolarının takibinin yapılması,
 9. Memur personelin yemek puantajların hazırlanarakİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi ve dağıtımının yapılması,
 10. Müdürlüğümüzde  görev  yapan  teknik  personelin  arazi  tazminatına  ilişkin  Başkanlık Olur'u alınarak puantajların hazırlanması,
 11. Müdürlüğümüzde görevli personelin kullandığı teknik malzemelerin tamir, bakım ve onarımının sağlanması,
 12. Eğitim seminerine katılacak personele Başkanlık Olur'u alarak gerekli yazışmaların yapılması.
Top