Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

 

Özgür TOPÇU

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

 

Tlf:(0232)4147680

imarsehircilik@karabaglar.bel.tr

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

___________________________________________________________________

 

Yapı Ruhsat Yapı Kullanma ve Hakediş İmar Durumu İdari İşler Suret Birimi Arşiv Birimi Birimi Birimi Birimi Birimi

 

 

PERSONEL YAPISI

 

Yapı Ruhsat Birimi

 

 

:

 

5 Memur

4 şirket personeli

5 sözleşmeli memur

 

 

 

Yapı Kullanma ve Hakediş Birimi

:

4 Memur

4 şirket personeli

4 sözleşmeli memur

İmar Durumu Birimi

:

2 memur

3 şirket personeli

1 sözleşmeli memur

1 kadrolu işçi

 

İdari İşler Birimi

:

3 memur

3 şirket personeli

 

Suret Birimi

:

2 memur

3 şirket personeli

Arşiv Birimi

 

:

2 memur

2 şirket personeli

2 kadrolu işçi

 

 


 


 


 

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI :


 

Görevleri: Karabağlar Belediyesinin sorumluluk sınırları içinde yapılaşma alanlarının onaylı imar planlarına göre gelişmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu,4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun, planlı alanlar imar yönetmeliği ve ilgili tüm yönetmelikler,ilgili genelgeler,planlar ve mevzuat çerçevesinde sağlıklı ve güvenli yapılar oluşturmak için gerekli iş ve işlemlerini yürütmektir.

İlgilisi tarafından hazırlanan yapılara ait projelerin (mimari, zemin etüdü, betonarme-statik, elektrik, mekanik tesisat) incelenip,tasdik edilerek Yapı Ruhsatı düzenlemek,Yapı Denetime ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek, verilmiş olan yapı ruhsatlarına göre tamamlanmış olan binalara yapı kullanma izin belgesi düzenlemek. İlgili yasa,yönetmelikler bütününde; parselasyon,tevhid-ifraz vb.gibi imar uygulamalarının incelenerek görüş verilmesi,sonuçlarının kayıtlara aktarılması parsellere ait İmar Durum Belgesi düzenlemek,muvakkat inşaat,irtifak hakkı tesisi kurulması gibi taleplerin Belediye encümenine sunulması,Koruma Yasası kapsamında korunacak yapıların röleve restorasyon projelerine ön onay yapılması, tesisat ve asansör tescil raporu verilmesi işlemleri, Müdürlük faaliyet alanı ile ilgili konularda yazışmalar yapılması işlemlerinin yürütülmesini kapsar.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:


 

* İmar kanununa, imar planına, yönetmeliklere, Türk Standartlarına bilimsel ve teknik kurallara aykırı ve ruhsatsız yapıya izin verilmez.

* Yapıya ruhsat alınması için mal sahipleri veya yasal vekili tarafından müracaat edilmesi gerekmektedir.Ayrıca vekaletnamelerin tamamının aslı ve fotokopisinin sunulması gerekir.

* Yapıları ruhsatlandırma işlemleri 3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

* Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar 3194 sayılı kanuna tabidir.Şantiye şefi ve,müteahhit tayini ve evrakları gerekmektedir.

* 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen taşınmaz kültür varlıkları için 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

* Binayı kullananların otopark ihtiyacını parselinde karşılaması esastır.Parselinde gerekli otopark yeri düzenlenmedikçe yapı ruhsatı, düzenlenen otopark yeri tesis edilmedikçe de yapı kullanma izni verilmez.

* Otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler İzmir Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile belirlenmiştir.

* 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda, emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az konut dışı kullanımlı yapılarda ve 1500 m2 den fazla olan konutla birlikte aynı zamanda konut dışı kullanımlı yapılarda sığınak yeri ayrılması zorunlu değildir.

* Parsel içinde istinad duvarı yapılması gereken hallerde Müdürlüğümüze müracaat edilerek ruhsat alınması gerekmektedir.

* Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun yapılmasını denetlemek 4708 sayılı yasaya göreYapı Denetim Kuruluşlarının görevidir. Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür.Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi adına müteahhidi ve inşaatı denetler. Düzenlenen hakediş raporlarının ödenebilmesi için yapı sahibinin imzası aranmaktadır.

* Mimari proje müelliflerinin fikir ve sanat eserleri kanunu gereği yasal hakları saklıdır.

* Tüm talep dilekçelerinde talebin açıkça belirtilmesi,talepçinin T.C.kimlik nosu, email adresi, inşaat adresi, tebligat adresi,telefon nosu,tapu kayıtları gibi bilgilerin tam ve eksiksiz olması gerekir.

* Planlı alanlar İmar Yönetmeliğine göre standartlara aykırı yapı malzemesi kullanılması halinde İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem tesis edilir.

* Yapıya ruhsat alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde başlanması zorunludur. İnşaasına 2 yıl içinde başlanmayan yapının ruhsatı hükümsüz hale gelir, inşasına başlandığı halde 5 yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılarda ruhsatsız yapı sayılır.

* Ruhsat süresi dolmadan ruhsat yenilemesi amacıyla yapılan başvurular ilk ruhsat alındığı tarihdeki yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

* Yapı ruhsatı almış yapıda değişiklik yapılması da ruhsata tabidir.

* Yapı Denetim Şirketi ve diğer değişikliklerde ruhsat talebinin mal sahibi tarafından yapılması gerekmektedir.

* Yapının bitim tarihi, Yapı Kullanma İzni (Oturma Raporu) aldığı tarihtir.


 

YAPI RUHSAT BİRİMİ

Yapı Ruhsatı Nedir ?

Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu,İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi,şantiye şefi, tüm


 

proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi,denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.


 


 

Yapı Ruhsat Biriminin iş tanımları:

1-Yeni İnşaat Ruhsatı

2-Tadilat-İlave Ruhsat

3-Ruhsat Yenileme

4-Proje ön onay

5-İstinat duvarı ruhsatı

6- Yıkım İzni

7-Tamirat İzni

8-İrtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerinin encümene sunulması.


 

Yeni İnşaat Ruhsatı İstenilen Belgeler :


 

1-Yapı sahibi dilekçesi(Talebin açık olarak belirtilmesi,T.C.Kimlik numarası, tebligat adresi, email adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)

2-Vekalet

3-Tapu fotokopisi veya TAKBİS sorgulama belgesi

4-İmar durumu

5- İmar Durumu Kurum Görüşleri

6- Arsa Aplikasyon Krokisi

7-TUS dosyası (Yapı aplikasyon projesi, kot krokileri, yol kotu tutanağı ve diğer belgeler)

8-Numarataj Krokisi ve Belgesi

9-Teknik Altyapı Pis ve İçmesuyu Bedeli Belgesi

10- Kanal Kotu tutanağı

11-Teknik Altyapı ve Yol bedeli belgesi

12- Riskli yapı tespit formu ve muvaffakiyet yazısı

13- Yapı sahibi-müteahhitlik sözleşmesi

14- Yapı müteahhiti müteahhitlik taahhütnamesi

15- Yapı müteahhiti ticaret odası kayıt belgesi

16-Yapı müteahhit vergi levhası

17-Yapı müteahhit imza sirküsü

18- SGK E-İşyeri bildirgesi

19-Yapı Müteahhiti Yetki Belgesi /Geçici Yapı Müteahhitliği Belgesi

20- Şantiye Şefi Diploması / Oda Kayıt Belgesi

21-Şantiye Şefi Taahhütnamesi

22-Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi

23-Proje Müellifleri Taahhütnameleri Büro Tescil Belgeleri

24-Mimari Proje

25-Statik Proje ve Statik Hesaplar

26-İş İskelesi Projesi ve Hesabı

27-Zemin ve Temel Etüt Raporu

28-Elektrik Tesisat Projesi

29-Mekanik Tesisat Projesi

30-Elektrik ve Mekanik Asansör Avan Projesi

31-Akustik Proje/ Akustik Rapor

32-Yapının Özelliğine ve Mahallin Şartlarına göre ek olarak hazırlanan diğer projeler

33-Atık Taşıma ve Kabul Belgesi (Ek-2 Belgesi) ve Döküm Makbuzu

34-Yapı Denetim Proje Kontrol Föyleri

35-Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

36-Yapı Denetim Banka Dekontu

37-Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)

38-Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi

39-Yapı Denetim Kuruluşu İmza Sirküleri

40-Fenni Mesul Taahhütnamesi

41-Sicil Durum Taahhütnamesi ve Üzerindeki Toplam İşi Belirtir Belge

42-Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İşe ilişkin Yapı Sahibi ile Yapılan Sözleşme

43-Oda Kayıt Belgeleri

44-Noter Tasdikli İmza Sirküleri

 

 

Tadilat Ruhsatı İstenilen Belgeler :


 

1-Yapı sahibi dilekçesi(Talebin açık olarak belirtilmesi,T.C.Kimlik numarası, tebligat adresi, email adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)

2-Vekalet

3-Tapu fotokopisi veya TAKBİS sorgulama belgesi

4-İmar durumu

5-Aplikasyon krokisi

6-Tadilat yapılan Mimari Proje,gerekli ise diğer mekanik,elektrik ve statik vb. projeler ve bilgisayar destekli program çizimleri (CD) ile Akustik rapor/ Proje

7-Yapı kitlesinde değişiklik var ise; TUS DOSYASI (Yapı Aplikasyon Projesi +Kot Krokisi+Yol Kotu Tutanağı ve diğer belgeler)

8-Numarataj Krokisi ve Belgesi

9-Proje Müellifleri Taahhütnameleri Büro Tescil Belgeleri

10-Proje Kontrol Formları

11-Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi

12-Yapıya ilişkin Bilgi Formu (YİBF)

13-Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

14-Yapı Denetim Banka Dekontu

15-Yapı Müteahhidi Belgeleri

 

Yenileme Ruhsatı İstenilen Belgeler :

 

1-Yapı sahibi dilekçesi(Talebin açık olarak belirtilmesi,T.C.Kimlik numarası, tebligat adresi, email adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)

2-Vekalet

3-Tapu fotokopisi veya TAKBİS sorgulama belgesi

4-Yapı Denetim Evrakları

5-Proje Müellifleri Taahhütnameleri Büro Tescil Belgeleri

6-Müteahhit Evrakları


 

İsim Değişikliği Ruhsatı İstenilen Belgeler :


 

*Yapı Müteahhidi Değişikliği

1-Yapı sahibi dilekçesi(Talebin açık olarak belirtilmesi,T.C.Kimlik numarası, tebligat adresi, email adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)

2-Tapu fotokopisi veya TAKBİS sorgulama belgesi

3-Yapı Müteahhiti Müteahhitlik Taahhütnamesi

4-Yapı Sahibi - Müteahhit Sözleşmesi

5-Yapı Müteahhiti Ticaret Odası Kayıt Belgesi

6-Yapı Müteahhiti Vergi Levhası

7-Yapı Müteahhiti İmza Sirküsü

8-Seviye Tespit Tutanağı

9-Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi

10-Yeni YİBF


 

*Şantiye Şefi Değişikliği

1-Yapı sahibi dilekçesi(Talebin açık olarak belirtilmesi,T.C.Kimlik numarası, tebligat adresi, email adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)

2-Tapu fotokopisi veya TAKBİS sorgulama belgesi

3-Şantiye Şefi Taahhütnamesi

4-Şantiye Şefi Diploması/Oda Kayıt Belgesi

5-Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi

6-Eski Şantiye Şefi İstifası

7-Seviye Tespit Tutanağı


 

*Yapı Denetim Değişikliği

1-Yapı sahibi dilekçesi(Talebin açık olarak belirtilmesi,T.C.Kimlik numarası, tebligat adresi, email adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)

2-Tapu fotokopisi veya TAKBİS sorgulama belgesi

3-Fesih Seviye Tespit Tutanağı

4-Devir Seviye Tespit Tutanağı

5-Müteakip Bölümün Hizmet Bedelinin Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair dekont

6-Yeni YİBF- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi- Yapı Denetim Taahhütnamesi

7-Yeni Yapı Denetim Evrakları

8-Yeni Denetçilerin Projelere İmzaları

9-Yeni Yapı Denetim Kuruluşu onaylı Yapı Güvenliği Raporu

 

 

*Denetim Elemanları Değişikliği

 

1-Dilekçe

2-Seviye Tespit Tutanağı

3-Var ise Noter İstifası

 

 

*Yapı Sahibi Değişikliği

 

1-Yapı sahibi dilekçesi(Talebin açık olarak belirtilmesi,T.C.Kimlik numarası, tebligat adresi, email adresi ve telefon bilgileri belirtilmelidir.)

2-Tapu fotokopisi veya TAKBİS sorgulama belgesi

3-Seviye Tespit Tutanağı

4-Yeni YİBF- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi- Yapı Denetim Taahhütnamesi

5-Yeni yapı sahibi müteahhit sözleşmesi

 

 


 

3194 sayılı kanuna göre ruhsat alınmış,süresi içerisinde ruhsat yenileme için başvurulan durumlarda:


 

* Dilekçe

* Tapu kayıt (1 aylık vizeli)


 

3194 sayılı kanununa göre ruhsat alınmış,ancak ruhsat süresi dolmuş veya ruhsat süresi içerisinde yapı kullanma izin belgelerini almış veya yapı denetim kanununa göre ruhsat almış durumlarda başvurulan tadilatlarda:


 

* Dilekçe(talebin açıkça belirtilmesi,iletişim bilgileri belirtilecektir.)

* Tapu kayıt (1 aylık vizeli)

* Tadilata konu projeler.

* Proje müellifi onayı.

* Karot+demir laboratuvar deney sonuçları

* Yapı Denetim evrakları

* Belediye Gelir Müdürlüğü borcu yoktur yazısı.

* Müteahhit evrakları

a)Yapılacak tadilatın müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği taktirde ;

Ticaret odası kaydı,

Vergi sicil numarası

İmza beyannamesi

b)Tadilat müteahhit tarafından yapılacak ise;

Ticaret odası kaydı,

Vergi levhası fotokopisi

Müteahhit şirket ise imza sirküleri aslı ve fotokopisi


 

Proje Ön Onayı İçin İstenen Belgeler:


 

* Dilekçe

* Tapu

* Vekil ise Vekaletname aslı ve fotokopisi

* Mimari Proje (2 adet)

* Yapı Yeri Kot Krokisi (Aslı)

* Yapı Yeri Uygulama Krokisi (Aslı)

* Aplikasyon Krokisi (Aslı)

* Mimar tarafından hazırlanan taahhütname

*İmar durumu (Aslı)


 

Tamirat İzni İçin İstenen Belgeler:


 

* Dilekçe

* Tapu

* Vekil ise Vekaletname


 

Yıkım İzni için Gerekli Belgeler :


 

1-Başvuru Dilekçesi (Tapu Sahibi tüm hissedarların imzalaması gereklidir.)

2-Aplikasyon Krokisi

3-Numarataj Krokisi

4-Tapu Fotokopisi veya TAKBİS sorgulama

5-Yıkımı Üstlenecek Müteahhit ile Yapı Sahibi arasında imzalanacak Yıkım Sözleşmesi

6-Yıkım işleminde görevli Fenni Mesul İnşaat Mühendisinin

a)Fenni Mesul Taahhütnamesi

b)Fenni Mesul Sözleşmesi

c)Fenni Mesul Meslek Odası Kayıt Belgesi

7-İlgili idare tarafından onaylı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi (EK-2 Belgesi)

8-Asbest Raporu

9-Yıkımı Üstlenen Müteahhittin;

a)Vergi Levhası

b)Ticaret Odası Kayıt Belgesi

c)İmza Sirküsü

d)Müteahhit Yetki Belgesi

e)Müteaahitlik Taahhütnamesi

10-Elektrik, Su, Doğalgaz abonelikleri İptal Yazıları

11-Yıkılacak Yapının, Tescilli yapı olması, tescilli yapı yanı veya karşısında olması ve/veya Sit Alanında kalması durumunda ilgili Koruma Kurulundan ve Komisyonlardan Yıkılabileceğine Dair Görüş Yazısı.

12-Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Alınan Riskli Yapı Tespit Raporu

13-Bina Yıkım Planı

14-Yıkım tekniği olarak, Patlayıcı kullanılarak yıkımı planlanan yapılar için, patlayıcı malzemenin taşınması ve kullanımına dair belge

15-Yol ve yaya kaldırımlarına, kamusal alanlara ve komşu parsellere zarar verilmeyeceğine ilişkin Tahhütname

16-Yıkım esnasında yolun ve/veya yaya kaldırımının işgali zorunlu ise bu alanların kullanımına ilişkin izin yazısı.


 

İstinat Duvarı Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler :


 

* Dilekçe

* Tapu kayıt (1 aylık vizeli)

* Mimari proje

* Betonarme proje

,* Mimar Taahhütnamesi.

* İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi.

* Jeoloji Mühendisi Taahhütnamesi.

* İmar durumu belgesi

* Aplikasyon Krokisi

* Yapı yeri uygulama krokisi

* Yapı yeri kot krokisi

* Zemin Etüt Raporu

* Yapı Denetim evrakları

Arazinin çok meyilli olduğu durumda hafriyat izni ile birlikte istinat duvarı ruhsatı alınır.

* Şantiye şefi ve Müteahhit sözleşmesi, şantiye şefi taahhütnamesi, oda belgesi ve ikametgahı.

* Müteahhit evrakları.


 

İrtifak ve Otopark Vs.Geçiş İzinleri İçin Gerekli Evraklar:


 

1-Talep dilekçesi

2-Tapu

3-Muvafakatlar

4-1/200 ölçekli müellif onaylı vaziyet planları

5-İlgili parsellerin belediyeden alınacak borcu yoktur yazıları.

6- Kadastro Müdürlüğünce onaylı geçiş hakkını gösteren belge.


 

İş Deneyim Belgesi İçin İstenen Belgeler:


 

1-Sgk işyeri bildirgesi.

2-Noter Onaylı kat karşılığı sözleşmeler(bedeli belirtilmiş olacak)

3-İnşaatı bitiren firma adına başvuru dilekçesi.

4-Başvuru harcı.

5-Yapı Denetim hizmet sözleşmesi.

6-Tüm bağımsız bölümlerin yapı kullanma izni belgesi

7-Son yapı ruhsatı

8-Tüm evraklar dosya ile teslim edilecek(1-2-3-4 nolu evraklar)


 

Kat Mülkiyetine Esas Bağımsız Bölüm Onayı:


 

1-Dilekçe

2-Tam tapu kaydı(1 aylık vizeli)

3-Bağımsız bölüm listesi mimar onaylı

4-Vaziyet Planı

5-Mimari proje


 

Proje sureti ve İnşaat Ruhsatı Proje sureti Onayı :


 

1- Dilekçe (Kimlik Numarası, email adresi ve telefon bilgisinin belirtilmesi.)

2-Tapu Fotokopisi


 


 

YAPI KULLANMA BİRİMİ


 

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?


 

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini,inşaat bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.


 

1-Yapı Kullanma İzni

2-% 95 sonrası hakediş ödemeleri

3-% 100 seviye tespiti

4-İş bitirme belgesi

5-Asansör tescil işlemleri

6-Sıhhi tesisat belgesi

7-Sığınak uygunluk belgesi

8-Yapı kullanma bilgilerini ilgilendiren kısımlar için SGK yazıları.

9-% 100 hakediş ödemesi.

10- Otopark ücretleri takibi

11- Dokuz Eylül Vergi Dairesi yazışmaları

12- 6306 sayılı yönetmelik ile ruhsat alan binalar için tapu satış işlemleri


 

4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa Tabi binalarda Yapı Kullanma İzni Başvurusu İçin

Gerekli Evraklar:


 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Vekaletname

3-Her Bağımsız Bölüm için Alınan Kat İrtifaklı Tapu Fotokopileri veya TAKBİS sorgulama

4-İş Bitirme Tutanağı (Yapının tamamı için yapılan yapı kullanma izin

belgesi başvurularında aranır.)

5-Yapının ruhsat eki projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirten raporlar

6-Binaya Ait Fotoğraflar

7-SGK İlişiksizlik Belgesi (Aslı, SGK dan alınacaktır.)

8-Enerji Kimlik Belgesi

9-Kanal Ruhsatnamesi

10-Vergi Dairesi İlişik Kesme Belgesi

11-Asansörlü binalarda Asansör Tescil Belgesi ve Asansör İşletme Ruhsatı


 

Top