Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğü; Yazı İşleri Birimi, Kararlar ve Tutanaklar Birimi ve Evlendirme Biriminden oluşmakta olup,

  1. Kamu kurumu ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile vatandaşlar tarafından gerek posta yoluyla, gerek elden, gerekse elektronik yolla Karabağlar Belediye Başkanlığı’na gönderilen belgeler ve dilekçeleri Başkanlık adına teslim almaya yetkilidir. Bu evrakların EBYS sistemine kaydedilerek kayıt altına alınmasını, ilgili birimlere havale edilmesini, gerekiyorsa üst yönetimin görüşüne veya havalesine sunulması ve Belediye birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakların zarflanarak postalanmasını,
  2. Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması, gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesi, karar organlarının birbirleriyle ve belediye başkanı ile belediyenin diğer birimleriyle olan iletişiminin düzenli olarak işlemesinin sağlanmasıyla, 
  3. Evlenmek üzere Belediyeye başvuran vatandaşların nikâh akitlerinin yapılması iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

 

YAZI İŞLERİ BİRİMİ (Telefon : 414 81 65)

Ana hizmet binası içerisinde kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile vatandaşlar tarafından gerek posta yoluyla, gerek elden, gerekse elektronik yolla gönderilen belgeler ve dilekçeleri teslim alarak bu belgelerin kayıt işlemlerini yapmak, Belediyemize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adreslerine gönderilen belgelerin Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kaydını yapmak, yine bu adreslerden postalanacak iletilerin gönderilmesini sağlamak, Belediyemizce kurum dışına gönderilecek yazıların postalama işlemlerini yapmak, Belediyemizce kullanılan posta pul makinesinin ve elektronik adreslerin hesabını takip ederek kredi yüklemesi ve kullanılan kredilerin mahsup işleminin yapılmasını sağlamak, Müdürlükte çalışan personelin özlük işlerinin takibini, ve Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç ve gereçlerinin alınması, korunması, diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

 

KARARLAR VE TUTANAKLAR BİRİMİ (Telefon : 414 76 45)

Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması, gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesi, karar organlarının birbirleriyle ve belediye başkanı ile belediyenin diğer birimleriyle olan iletişiminin düzenli olarak işlemesini sağlamakla görevlidir. Toplantılarda sekretarya ve raportörlük hizmetlerinin yürütülmesi ile toplantı mekânlarının hazır edilmesi ve ihtiyaç duyulan diğer malzemelerin temini birimin sorumluluğundadır.

 

EVLENDİRME BİRİMİ

Evlendirme memurluğu görevi ve yetkisi, Evlendirme Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca Belediye Başkanına aittir. Belediye Başkanı bu görev ve yetkiyi bizzat kullanabileceği gibi belediye personeline de devredebilir. Belediye Başkanlığınca kendisine evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memuru, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenmeyi yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak ve evlendirme memurluklarında kullanılan aile cüzdanlarının hesabını takip ederek gerektiğinde Mal Müdürlüğünden yenilerini almakla görevlidir.

 

Evlendirme Memurlukları

Belediyemize bağlı 2 adet Evlendirme Memurluğu bulunmaktadır. Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin işlemleri aşağıda adresi yazılı nikah memurluklarımızda yapılmaktadır.

Bozyaka Evlendirme Memurluğu:

Bozyaka Mah. 3140 Sokak No:23/A Karabağlar/İZMİR (Bozyaka Kapalı Pazaryeri Üstü)

Tel: (232) 414 80 60 - (232) 414 80 61 - (232) 414 80 62

Kibar Evlendirme Memurluğu:

Kibar Mah. Eskiizmir Caddesi No:423 Karabağlar/İZMİR

Tel: (232) 414 79 51 - (232) 414 81 75 - (232) 414 81 67

 

- 2023 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Tarife Cetveli için tıklayınız.

 

Top