Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


 

T.C
KARABAĞLAR BELEDİYESİ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ


ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı,Yapı Kontrol Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü,görev, yetki,çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün çalışmalarında ve diğer birimlerle ilişkilerinde izlenecek usul ve esasları, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanılarak çıkarılmıştır.


Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelikte  sözü geçen;

a) Belediye        :         Karabağlar Belediyesi

b) Başkanlık       :        Karabağlar Belediyesi Başkanlığı

c) Müdürlük       :       Yapı Kontrol Müdürlüğü

ç) Müdür            :        Yapı Kontrol Müdürü

d) Personel         :        Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

e) Yönetmelik     :        Yapı Kontrol Müdürlüğü Örgütlenme, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş

MADDE  4  –  (1) Yapı  Kontrol  Müdürlüğü,  teknik  müdürlüklerden  sorumlu  Başkan Yardımcısına bağlı bir Müdürlüktür.Müdür,şef,memur,sözleşmeli personel,işçi ve diğer kamu personelinden oluşur.

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

a)       Müdür

b)       İdari İşler Birimi

c)       Yapı Kontrol Birimi
ç)       Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimi

d)       İmar Affı ve Riskli Yapı Birimi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM        

          Görev,Yetki, Sorumluluklar ve Teşkilatın  Görev Dağılımı

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 –(1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu  ve Yönetmelikleri  başta  olmak  üzere  ilgili  tüm  kanun  ve  yönetmelikler  ile  Çevre  ve Şehircilik  Bakanlığı,  ilgili  Bakanlıklar  ve  Büyükşehir  Belediye Başkanlığı  Genelge Talimat  ve Bildiriler çerçevesinde olmak üzere;

a)  3194 Sayılı İmar Yasasında ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen ruhsatsız veya ruhsata aykırı  yapılan yapıların tespit edilmesi ve diğer yasal işlemleri yürütmek, sonuçlandırmak,
b)   Mail–i İnhidam durumu oluşmuş yapılara uygulanacak işlemleri yürütmek, tehlikesini bertaraf etmek, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin aldırılmasını sağlamak,

c)     775 sayılı Yasanın 18. maddesine göre işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

ç)     İmar Kanununun 34. Maddesi uyarınca işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

d)      İmar Kanununun 40. Maddesi uyarınca işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

e)    6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların yıkılması yönünde yasal işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.

f)      2981 sayılı İmar Affı Yasası kapsamında İmar Affı hak sahipliliğinin belirlenmesi ve hak sahibi olan binalara Ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi,


Müdürün Görevleri

MADDE 7 – (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;


a)      Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,

b)      Müdürlüğü bağlı bulunduğu Başkan yardımcısına karşı temsil eder,

c)      Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

ç)     Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,


d)  Müdürlüğün sevk,idare ve disiplininden sorumludur,

e)    Personel arasında görev dağılımı yapar,

f)    Müdürlükte  çalışan  memur, işçi  ve  diğer  personelin   başarı   ve   performans değerlendirmesini yapar,

g)    Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,

ğ)    Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,

h)   Yapı    Kontrol  Müdürlüğü  ile  diğer   Müdürlükler   ve   ilgili   birimler   arasında koordinasyonu sağlar,

ı)    Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir,


Müdürün Yetkileri

MADDE 8 –(1) Müdürün yetkileri şunlardır;

a)    Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

b)       Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,

c)       Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,

ç)       Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,

d)    Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

e)       Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,

f)        Müdürlüğünün  faaliyet  alanına  giren  konularda  ilgili  kişi,  birim  ve  kuruluşlarla haberleşme yetkisi,

Müdürün Sorumlulukları


MADDE 9 – (1) Müdürün sorumlulukları;

a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Başkana ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
b) Müdürlüğün görev alanındaki yasalar çerçevesinde tam yetkilidir.

c)  Hizmetlerin yasalar çerçevesinde sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini  sağlar.

ç)  Müdürlüğü ile ilgili tüm iç yazışmalardan sorumludur,

d) Müdürlüğün Harcama Yetkilisi olarak sorumludur.

Teşkilatın Görev Dağılımı

İdari İşler Birimi

MADDE 10 – (1)  İdari işler birimi, mevzuatta belirlenen kurallara, Yasalara  ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Müdürlüğümüze gelen evrakların giriş kayıtlarının yapılarak zimmet ile havale edilen birimlere dağıtılması, diğer birimlerimizden gelen cevap yazılarının çıkış kayıtlarının yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlara zimmet ile iletilmesinin sağlanması,

b) Yıl sonunda veya Müdürlük Makamının talebi doğrultusunda  gelen ve giden evrak dökümünün alınarak  Müdürlük Makamına sunulması.Yazışmaların sınıflandırılarak Standart Dosya Planına göre dosyalanması ve arşiv sistemine göre korunması,

c)  Müdürlüğümüze alınan araç, gereç ve malzemelerin temini, demirbaş ve ayniyat makbuzlarının kesilmesi, yıl içinde gerekli zimmetlerinin yapılması, yılsonunda döküm cetvellerinin hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

ç) Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve takibi,

d) Müdürlük bütçesi ve stratejik planın hazırlanması,

e) Personelin senelik izin, rapor gidiş ve geliş yazılarının İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne bildirilmesi,

f)  Puantaj cetvellerinin hazırlanarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi,

g) Maaş bordrolarının takibinin yapılması,

ğ)    Memur  personelin  yemek  puantajların  hazırlanarak  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim
Müdürlüğüne gönderilmesi ve dağıtımının yapılması,

h)  Müdürlüğümüzde  görev  yapan  teknik  personelin  arazi  tazminatına  ilişkin  Başkanlık
Olur'u alınarak puantajların hazırlanması,

ı) Müdürlüğümüzde görevli personelin kullandığı teknik malzemelerin tamir, bakım ve onarımının sağlanması,

i) Eğitim seminerine katılacak personele Başkanlık Olur'u alarak gerekli yazışmaların yapılması.

Yapı Kontrol Birimi


MADDE 11 – ( 1 )Yapı Kontrol birimi kurallara, yasalara  ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:


a) 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre, ruhsatsız yapılara veya yapı kullanma izni alındıktan sonra ruhsat ve eklerine aykırı yapılan ilave ve tadilatlara Yapı Tatil Zaptı düzenleyerek yasal işlemleri yapmak, 32. ve 42. maddelere göre yıkım ve idari para cezalarının uygulanmasını sağlamak.


b) 5237 Sayılı Türk Ceza yasası gereğince Suç duyurusunda bulunmak.


              ( 2 ) Teşkilatlanması       
 a) Kayıt Masası
b) Bölge Teknik Sorumluları Masası 

c) Mülkiyet, Tapu kayıtları Tespit Masası


Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimi

MADDE 12 – ( 1 )Yapı Güvenliği Birimi mevzuatta belirlenen kurallara, yasalara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) 34. maddeye istinaden inşaat alanında ve komşu parsellerde yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olduğunun tespiti veya yan komşu parsellere zarar verilmesinin tespiti halinde yasal işlemler düzenlemek,

b) 39.maddeye istinaden bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli yapıların sahiplerine  tehlikenin  giderilmesi  hususunda  tebligat  yapılması,  işlemlerin  sonuçlandırılması aşamasına kadar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak, tehlikenin ortadan kalkmaması halinde mahzurun Belediyemiz şantiye imkanları ile kaldırılmasını sağlamak.  3194  Sayılı  42.  maddeye  göre  ilgililerine  para  cezası  uygulanması  işlemlerinin yürütülmesi.

c) 40. maddeye istinaden şehircilik, estetik, trafik açısından mahsurlu arsa, çukur ve benzerlerinin   mahsurlarının   giderilmesi   hususunu   ilgililerine   tebliğ   etmek,   tebliğe   riayet edilmemesi halinde mahzurun Belediyemiz şantiye imkanları ile kaldırılması ve 42. maddeye göre ilgililerine para cezası uygulanması ve gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi,

ç) 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi kapsamındaki yapıların yasal işlemlerinin yürütülmesi ve Belediyemiz şantiye imkanları ile yıktırılması.

d) Yıkım İhalesi düzenlenmesi,


( 2 ) Teşkilatlanması 
a) Bölge Teknik Sorumluları Masası

İmar  Affı ve Riskli  Yapı  Birimi

Madde 13 – Yasal mevzuatla belirlenen kurallara,yasalara ve süreçlere uymak koşuluyla aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a)2981 sayılı  İmar Affı Yasası  kapsamında İmar Affı hak sahipliğinin tespiti  ve hak sahibi  olan binalara ruhsat  ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi,


           b)6306 Sayılı yasay göre riskli yapıların yıkılması yönünde yasal işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması

( 2 ) Teşkilatlanması 
a) Bölge Teknik Sorumluları Masası

                                                      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


   Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlülük

MADDE 14– (1) Bu yönetmelik, Karabağlar  Belediye Meclis kararının kesinleşmesine müteakip yayınlandığı tarihden itibaren yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik


MADDE 15 – (1)  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce yürürlükte olan ve  Karabağlar  Belediye  Meclisinin  03.06.2014 gün  ve  75/2014  sayılı Kararı ile  tasdik   edilen   “Karabağlar   Belediyesi  Yapı   Kontrol   Müdürlüğünün Örgütlenme, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

Top