Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi 

            Belediyemizin stratejik planlama çalışmalarına yönelik koordinasyon faaliyetlerini yürüterek idarenin stratejik planının hazırlanmasını sağlamak ve stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek üzere görevli birimdir. Stratejik plan kapsamında idarenin misyon ve vizyonunun gerçekleşmesine yönelik stratejik amaç ve hedefler koyarak bunları etkileyecek iç ve dış faktörleri analiz ederek idarenin güçlü ve zayıf yönlerini de belirlemektedir.

Performans, Kalite Ölçütleri Geliştirme ve Bütçe Birimi

            Belediyemizin Stratejik Planı doğrultusunda her yıl Performans Programını ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren bütçesinin hazırlanmasını ve takibini sağlamak, Belediyemizin faaliyetlerinin Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak yürütüldüğünü takip etmek ve buna bağlı olarak yılsonunda Belediyemizin Faaliyet Raporunun hazırlanmasını koordine etmek üzere görevli birimdir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

            İç kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi, Belediyemizin kanunlar ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde yönetilmesini sağlamak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

AB Proje ve Ar-Ge Birimi

           Belediyemizin hizmetlerini daha etkin bir şekilde yürütmesine katkıda bulunacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarının hibe teşvik programları kapsamında proje hazırlamak ve yürütmek üzere çalışmalarını yürütmekle görevli birimdir.

İdari İşler Birimi

            Müdürlükte görevli personellere ait özlük işlemleri, taşınır malları ve iç işleyişi ile ilgili iş ve işlemlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli birimdir.

Top