Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLER

İDARİ İŞLER BİRİMİ

a) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek,

b) Müdürlüğe ait demirbaş eşya ve malzemelerin kayıtlarını tutmak,

c) Kurum içi ve dışı yazışmaları resmi yazışma usulüne göre gerçekleştirmek,

ç) Müdürlüğe posta ile gelen evrakı ve yurttaşlarca verilen dilekçelerin kabul edilmesi,

d) Evrak teslim alındıktan sonra havale ve kayıt işlemi tamamlanarak ilgili birime teslimini sağlamak.

e) Müdürlüğe ait mal ve hizmet alım işlemlerini yürütmek.

f) Resmi Gazete ve genelgeleri ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.

g) Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbir almak, uygulama birliği

sağlamak.

ğ) Personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve tedbirleri almak.

h) Mevcut durumda veya iş hacminde meydana gelecek değişikliklere göre işlerin

rasyonel şekilde yürütülmesini sağlamak.

ı) İşlerin rasyonel şekilde yürütülmesini temin için gerektiğinde müdürlükte istihdam edilen

personeli eğitime tabii tutmak ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Müdürlüğe ait arşivin düzenli ve sistemli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

j) Müdürlüğe ait taşınırların Taşınır Mal yönetmeliği çerçevesinde işlemlerini yapmak.

k) Diğer mevzuatlarla ilgili verilen görevleri yapmak.

l) Üst Yönetici ve Spor İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

SPOR TESİSLERİ BİRİMİ 

a) Birime bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

b)Spor tesisleri sınırları içerisinde bulunan tüm yeşil alanların bakım ve onarım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

c)Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,

ç)Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,

d)Spor tesislerinin müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,

e) Saha ve salon gelirlerinin kontrolünü yapmak ve zamanında Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılmasının sağlanmak,

f)Birimin işlerinin en az masrafla tespit edilmiş kalite miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bağlı personeli sürekli olarak denetlemek,

g)Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,

ğ) Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,

h)Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,

ı) Personel arasında sevgi, saygı ve iş refahını sağlayacak çalışmalar yapmak,

i) Sorumlu olduğu amirlerce belirlenen mesai saatlerine riayet etmek ve izinsiz görev

yerinden ayrılmamak,

j)Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

SPORTİF FAALİYETLER BİRİMİ

a)Belediye sınırları içerisinde bulunan parkların içerisinde bulunan spor sahalarının müdürlük tarafından organize edilecek olan spor faaliyetleri için hazırlamak ve gerektiğinde diğer müdürlüklerden yardım almak,

b)Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,

c)Çalışma alanları için malzeme ve ekiplerin sevkini sağlamak,

ç) Kendisine bağlı ekiplerin görevlendirme ve denetimini yapmak,

d) Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek,

e)Sorumluluğu altındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermek,

f)Göreviyle ilgili evrakları ve dokümanları korumak ve saklamak,

g)Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,

e) Sorumlu olduğu amirlerce belirlenen mesai saatlerine riayet ederek çalışmak ve izinsiz görev yerinden ayrılmamak,

h)Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup olmadığını kontrol edip onay vermek,

ı)Birime bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

i)Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Top