Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Yeliz ETİM

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRÜ

İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması,

5 yıllık kamulaştırma programının ilgili diğer Müdürlüklerle birlikte hazırlanması,

Yapı Kontrol Müdürlüğünce 2981 Sayılı Yasa ile ilgili hak sahipliliği tespit edilen taşınmazların   tapu devirlerinin yapılması,

Diğer kamu kurumları adına kayıtlı olan taşınmazların, imar planındaki kullanım amacına uygun olarak,  Belediyemiz adına devir veya tahsis işlemlerinin yapılması,

İmar planında kamu kurumlarına ayrılan alanda kalan Belediyemize ait taşınmazların Belediyemiz Meclisince alınacak karar doğrultusunda devir veya tahsis işlemlerinin yapılması.

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş hisseli ve tam mülkiyetli taşınmazların Belediyemiz Meclisince alınan karar doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre satış işlemlerinin yapılması.

2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere taşınmaz kiralanması ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların kiralama işlemlerinin yapılması,

Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediyemize tahsisli kamu konutlarının tahsis işlemlerinin yapılması.

Müdürlüğümüz, Kamulaştırma Birimi, Emlak Birimi ve İdari İşler Biriminden oluşmaktadır.

 

Müdürlüğün Görevleri

  1. Belediyenin stratejik planı, performans programı, bütçesi ve faaliyet raporunun Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
  2. İş programını; Belediyenin Stratejik Planı, Performans Programı ve bütçesine uygun olarak hazırlamak ve yürütmek,
  3. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik kapsamında taşınmaz kayıtlarını tutmak,
  4. Belediyenin yetki ve sorumluluk alanı kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu ve kuruluşlarına ve 3. kişilere ait taşınmazların ilgili mevzuat çerçevesinde kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
  5. Belediyeye ait olan taşınmazlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında bağış, trampa, tahsis, devir, satış, kiralama, ecrimisil, ayni hak tesisi, cins değişikliği vb. iş ve işlemleri yürüterek taşınmazları yönetmek,
  6. Belediyece tasarruf hakkı veya mülkiyeti elde edilen veya elden çıkarılan taşınmazların devir teslim ve tapu işlemlerini yürütmek,
  7. Belediye hizmetleri için gerekli 3. kişilere ait taşınmazların kiralanması işlemlerini gerçekleştirmek,
  8. Müdürlüğün taşınır mallarının kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak,
  9. Kamu konutlarının idaresini sağlamak,
  10. İlgili mevzuat kapsamında, Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Top