Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ayşegül AKGÜN

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, stratejik yönetim ile saydamlık ve hesap verebilirliğin gereklerinin Belediyemizde en iyi şekilde uygulanmasına yönelik olarak tüm çalışmaların, mevzuatta öngörülen sürelerde yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları;

Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

Belediyede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanması ve takibi çalışmalarında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

İç kontrol eylem planının hazırlanması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaları koordine etmek; üst yönetimin iç kontrol eylem planının uygulanmasına yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak.

Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.

İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

İletişim:

Telefon 0 (232) 414 78 42

             0 (232) 414 78 17
  

E-Mail strateji@karabaglar.bel.tr

Top