Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


İDARİ İŞLER VE ARŞİV BİRİMİ


- Personel özlük hakları ,izne ayrılış dönüş ,rapor ,ödül ,puantaj ,basın ilan ,avans ,tahakkuk ,malzeme araç ve gereç temin , ambar , ayniyat ,demirbaş işlemleri ile ihale ve satın alma işlemleri.

- Gelen ve Giden evrak havaleleri,evrakların dosyalama talimatına göre düzenleme ,bütçe hazırlama ile faaliyet alanına giren işlemlerini yürütür.

 

NUMARATAJ BİRİMİ

Numarataj Belgesi ve Krokisi : 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Karabağlar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yapılara cephesinin bulunduğu meydan, bulvar, cadde ve sokaklara göre kat adetini bağımsız bölümlerin kapı numaralarını ve kullanım amaçlarını tanımlayan krokidir.

İstenilen Belgeler

- Dilekçe

- Tapu Fotokopisi

- Yapı Kullanma izin belgesi fotokopisi

- Kiracı ise Kira kontratı fotokopisi

- Tüzel kişilikler için şirket imza sirküleri fotokopisi

- İşlemin takibi halinde Vekaletname fotokopisi

- Tapu sahibinin veya ilgilisinin T.C Kimlik Numarası

- Tüzel Kişilikler için sadece Vergi Numarası

- Karabağlar Emlak Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı

(Gerekli duyulması halinde tüm belgelerinin asılları istenmektedir.)

Bağımsız Bölümlerde Düzeltme İşlemi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 1721 sayılı Genelgesine istinaden ilgili Lisanslı Harita Mühendisleri tarafından hazırlanan raporun onaylanması.

İstenilen Belgeler

- Lihkap büroları için başvuru dilekçesi.

- Tapu

- Bağımsız bölümleri gösteren mimari proje.

- Numarataj Krokisi (Arşivinde bulunmadığı takdirde)

- 1 adet Teknik Rapor

- İşin konusu ile ilgili sözleşme (Lihkap Bürosuna verilen)

 

APLİKASYON BİRİMİ

YAPI APLİKASYON PROJESİ:

Üzerine bina yapılacak parsellerin imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi'nce hazırlanan,yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlemli dosyadır.

İstenilen Belgeler

-Dilekçe

-Harita Mühendisince hazırlanan işlemli dosya

İşlem dosyası içinde bulunması istenilen belgeler

- Dilekçe

- Tapu senedi Aslı ve sureti

- Aplikasyon Krokisi Aslı ve sureti

- İmar Durum Belgesi Aslı ve sureti

- Oda Sicil Kayıt Belgesi Asıl

- Taahhütname (Yapı Aplikasyon proje müellifi ve mal sahibinin imzaladığı)

- 2 adet Yapı Aplikasyon Krokisi

- Aplikasyon ve temel idare onayı

- Harfiyat Taşıma veya Döküm belgesi

- Yapı Denetim Harita Mühendisi tarafından düzenlenmiş olan Aplikasyon ve Temel Kontrol formu 

- Poligon röperleri

Kırmızı kot (Yol Profili): Henüz açılmamış veya asfaltlanmamış imar yollarının açılması halinde asfalt üst kotlarını gösterir yol krokisidir.

İstenilen Belgeler

- Dilekçe

- Harita Mühendisince hazırlanan Yol Projesi

Aplikasyon ve Temel İdare Onayı : Belediyemizce onaylanan Yapı Aplikasyon Proje işlemli dosyasına göre parselin üzerine yapılacak yapının veya yapıların aplikasyon işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü sonrası yapılan idare onayıdır.

İstenilen Belgeler

- Yapı sahibinin dilekçesi

- İşlemin takibi halinde vekilinin vekalet fotokopisi

- Yapı Ruhsat aslı

- Sorumlu Yapı Denetim talebi

- Sorumlu Yapı Denetim taahhütnamesi

- İnşaat Temel aşamasındaki fotoğrafı

-Yapı Denetim Harita Mühendisi tarafından düzenlenmiş olan Zemin ve Temel Kontrol onay formu

Subasman İdare Onayı: Belediyemizce onaylanan Yapı Aplikasyon Projesi İşlemli dosyasına göre ruhsat alınmış bina veya binaların subasman seviyesine geldikten sonra bina ebatlarının, çekmelerinin ve subasman yüksekliğinin proje ve eklerine uygunluğunun tespiti halinde yapılan idare onayıdır.

İstenilen Belgeler

- Yapı sahibinin dilekçesi

- İşlemin takibi halinde vekilinin vekalet fotokopisi

- Yapı Ruhsat aslı

- Sorumlu Yapı Denetim talebi

- Sorumlu Yapı Denetim taahhütnamesi

- İnşaat Subasman aşamasındaki fotoğrafı

- Kanal Kotu Tutanağı

-Yapı Denetim Harita Mühendisi tarafından düzenlenmiş olan Zemin ve Temel Kontrol onay formu

Yola terk, yoldan ihdas, ayırma ve birleştirme işlemleri (3194 sayılı İmar Kanununun 16. maddesine tabi işlemler):Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için imar durumu belgesinde yola terki ve yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme veya ayırma işlemi yapılarak oluşan parsellere uygulanan işlemdir

İstenilen Belgeler

- Dilekçe

- Harita Mühendisine İşlemle İlgili verilen vekaletname

- Değişiklik haritaları yapım ve kontrol Bilgileri

- Tescile konu Harita ve Planların Kontrol formu

- Teknik Rapor

- Aplikasyon Krokisi Aslı

- İmar Durumu Belgesi Aslı

- Tapu Senedi Aslı

- Durum Haritası

- Tescil Bildirimi (Beyanname)

- Ölçü Krokisi

- Koordine özet ve alan Hesabı

- Kutupsal Aplikasyon

- Poligon röperleri

Not : Ayırma ve birleştirme işleminde birden fazla malik varsa maliklerin tümünün noterde

 

UYGULAMA BİRİMİ
Düzenleme Sahası Seçimi: Uygulama imar planı olan yerlerde,imar kanunun 18.maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak inceleme ve Değerlendirme Komisyon tarafından tespit edilir.

İstenilen Belgeler

-Mal Sahibi veya Vekilinin vekaletnamesi ile birlikte dilekçesi

-Tapu Aslı

-İmar Durumu Aslı

  1. Planı: Mevzuata , uygulanan imar planı ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren plandır.

İstenilen Belgeler

-Dilekçe

-Yüklenicisi Harita Mühendisine verilen vekaletname

-Harita Mühendisince hazırlanan işlemli dosya

 

Top