Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLER

İdari İşler Birimi

 İdari İşler Biriminin  görevleri 

a) 1.,2.3. derece kadroda bulunanların hususi damgalı   pasaport almak için başvuruları halinde         gerekli işlemleri yapmak.

b) Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak ve şahıs dosyalarına atılmasını sağlamak

c) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kayda alınarak ilgili birimlere havale sonrası dağıtımını  yapmak

 ç)İzin veya rapor alan yönetici personelin vekalet yazısı hazırlanarak ilgili müdürlüklere bilgi vermek

d)İş başvurusu ,nakil ve açıktan atanma talep dilekçelerine şahıs adreslerine yazı ile bilgi vermek.  

e) Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak.

 

Memur Özlük Birimi

Memur Özlük Biriminin görevleri şunlardır;

a)Memur maaşları ve Sözleşmeli maaşları için veri girişleri yapmak

b)Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.
c) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.
ç) Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik, istifa ile ilgili işlemleri yapmak.
d) Ödül ve başarı belgesi ile disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
e) Göreve son verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
f)-Memur personellerin derece, terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
g)İntibak işlemleri yapmak.
ğ) Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemleri yapmak.
h) Memurların kıdem ve hizmet yıllarının tespitini yapmak.
ı) Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayara yüklemek.
i) Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.
j)İşe yeni başlayacak memurların SGK giriş işlemlerini yapmak.
k) Memurların memuriyet ile ilgili mahkeme konularını takip etmek.
l) Memurlara kimlik kartı vermek.
m)Askerlik ve hizmet borçlanma işlemlerini yapmak.
n) Memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal bildirimini almak.
o)5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşme ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerini yürütmek.
ö) Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek

 

İşçi Özlük Birimi

 İşçi Özlük Biriminin görevleri şunlardır;

a)İşçi maaşları için veri girişlerini yapmak.

b) İşçi Personellerin özlük dosyalarının arşivde muhafaza edilmesini sağlamak.

c)Gerekli durumlarda özlük dosyalarını incelemek.

ç) Tüm işçi personelin ekonomik ve sosyal haklarının düzenlenmesi için sendika ile işveren arasında 2 yılda bir yapılan Toplu-İş Sözleşme görüşmeleri işlemlerinin sekreteryasını  yürütmek.

d) T.İ.S. anlaşma ile sonuçlanması halinde yevmiyelerin ve diğer maddi hakları Mali İşler Müdürlüğüne bildirmek

e) T.İ.S.’ ne göre disiplin kurulunu oluşturmak ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

f) T.İ.S. gereği işçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarını işlemek ve takip etmek

g) Yıllık izin onaylarını hazırlayarak onaylatmak.

ğ) Engelli ve eski hükümlü kontenjanı boşaldığında işe alınacak işçilerin işlemlerini yapmak.

h) Emekliliği dolan işçi personelin talepleri üzerine emeklilik işlemleri ile  iş akti fesh edilenlerin ve vefat eden işçilerin işlemlerini yürütmek.

ı) Emekli olan, iş akdi fesih edilen veya vefat eden  işçinin dosyasının incelenerek kalan izinleri ve diğer gerekli bilgileri kadro müdürlüklerine bildirilerek gerekli işlemleri yapmak.
i)4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; İş Akdi feshedilen işçilerin ihbar ve Kıdem Tazminatları kadro müdürlükleri tarafından hazırlandıktan sonra kontrol ederek onay almak ve hesaplanıp ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve kadro Müdürlüğüne bildirmek

j) İşçi personel hakkında her ay işten ayrılan, işe giren veya değişiklik olmasa dahi İşten Ayrılma Bildirgesini hazırlayarak ilgili kuruma bildirmek

k) İşçi personele kimlik kartı düzenlemek.

l) Müdürlükler arası görevlendirme işlemlerini yapmak.

 

Eğitim Birimi

Eğitim Biriminin görevleri şunlardır:

a) Tüm memur ve sözleşmeli statüde görev yapan personelin eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.
b) Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak,

c)Hizmet içi Eğitim programları hazırlamak ve programların uygulanmasını sağlamak,

ç) Kurum içinde veya kurum dışında eğitim düzenleyen kurumlara kanunlar çerçevesinde eğitime gönderilmesi için iş ve işlemleri yürütmek,

d) Kurum içinde görev yapan Memur personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Zabıta Memurlarının Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince eğitim programlarını hazırlamak ve bu buna ilşkin iş ve işlemleri yürütmek.

e)Stajyer öğrencilerin işlemlerini yapmak

Top