Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Mali Hizmetler Müdürlüğü

Figan Yıldırım

Mali Hizmetler Müdür V.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Görevleri;

- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren müdürlük bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve müdürlük faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

 - Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,  hizmet gereksinimleri dikkate alınarak müdürlük ödeneklerini uygun bir şekilde kullanmak, 

- Müdürlük, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Müdürlüğün görev alanı dahilinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

- Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,

- Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal  cetvellerini düzenlemek,

- Belediyenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

- Mali konularla ilgili diğer mevzuat uygulamaları konusunda Başkan’a üst yönetime ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri  sağlamak,

 - İhalelere Mali uzman olarak komisyon üyesi görevlendirmek,

 

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 

a)   Muhasebe Hizmetleri

    1)   Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama  Birimi

               2)   İcra Takip Birimi

               3)  Tahsilat Birimi

b)  Gelir Hizmetleri

                 1) Sicil-Yoklama Birimi

                 2) Emlak Tahakkuk Birimi

                 3) Diğer Gelirler Tahakkuk Birimi

                 4) Tarama-Kontrol Birimi

 c)  Yazışma, Arşiv ve Özlük Hizmetleri Birimi

 

İletişim :

Telefon : 414 78 40

Faks : 414 78 61

Mail : malihizmetler@karabaglar.bel.tr

 

Top