Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLERİMİZ

İHALE BİRİMİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan Belediyemizin; tüm mal, hizmet ve yapım işleri ihaleleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinin n) bendinde belirtilen “Malî konularda üst yönetici tarafından verilen alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler Destek Hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler Destek Hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.” hükmü uyarınca İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.

EVRAK KAYIT VE YAZI İŞLERİ BİRİMİ

Müdürlüğün kadrosunda bulunan tüm personelin; özlük hakları ile ilgili yazışmaların, ödenek işlemlerinin yapılmasını, Birim Amiri’nin vereceği emir ve direktifleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir.

SATIN ALMA VE PİYASA ARAŞTIRMA BİRİMİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre: Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin temin edilmesi ile 5018 Sayılı Kanunun 60.Maddesi'ne istinaden diğer harcama birimlerine ait olan ve üst yönetici tarafından onay verilen; mal ve hizmet alımlarına ilişkin piyasa araştırmaları yapılmaktadır.

TAŞINIR KAYIT VE AMBAR BİRİMİ

Tüm birimlerimizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemesi, temizlik malzemeleri vb. diğer tüketim malzemelerinin taşınır mal ambarında stoklanması ve ihtiyaç birimlerin hizmetlerine sunulması sağlanmaktadır.

İDARİ İŞLER BİRİMİ

Tüm hizmet birimlerine ait binalar ile büroların genel temizlik hizmetlerinin yapılması veya malzemeli temizlik işleri ile güvenlik, koruma hizmetlerini ihale ile yaptırma kapsamında; kontrollük hizmetlerinin yapılması, yüklenicilere ait hakedişler düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir.

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereği Sivil Savunma Planını hazırlama, Plan dahilinde ekipler oluşturmak ve ekiplerdeki görevli personellere eğitimleri verilmesi sağlanmaktadır.

Sivil Savunma malzeme ve tesisatının teminini, yangın önleyici tedbirleri alınması, yangına ilk müdahalede bulunması amacı ile bina katlarında personel görevlendirmesi ve görevli personellerin  eğitimleri verilmesi sağlanmaktadır.

Belediyemiz birimlerinde çalışan personellere 2767 sayılı ilkyardım Yönetmeliği gereği eğitim verilmesi ile bu personellerin ilkyardım sertifikaları süreleri takibi yapılmaktadır.

Birimlerimizin Sivil Savunma ile ilgili tüm faaliyet ve işlerini yürütmek, Yangın Söndürme Cihazlarının dolum ve bakımları yaptırılmaktadır.

 

 GÜVENLİK BİRİMİ

10.06.2004 tarihinde kabul edilen 5188 Sayılı ‘Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’ hükümleri gereğince görev yapar. Kuruluşu sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, içeriden ve dışarıdan gelecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı korumaktır.

Güvenlik Biriminde, 1 adet Birim Yetkilisi ve yeteri kadar Memur ve Şirket elemanı görevlendirilir.

Güvenlik Birimi Faaliyetleri:

1-Belediyemize ait hizmet binalarının 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na göre Özel Güvenlik Şirketleri’nden hizmet satın almak suretiyle güvenlik hizmetini sağlamak ve hak edişlerini yaparak ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermektir.

2-Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerinin 5188 sayılı kanuna göre korunması gereken yerlerin güvenlik iznini almaktır.

3-Belediyemiz bünyesinde görev yapan Özel Güvenlik Personellerinin denetim ve kontrollerini yapmaktır.

4-Belediye Merkez Ana Hizmet Binası ve diğer hizmet binalarının personelinin nakil vasıtalarının ve makine araç ve gereçlerinin sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı koyulmasını gerektiren tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

5-Belediye’ye gelen ziyaretçi, misafir, satıcı gibi şahısların geliş sebeplerinin ve kimliklerinin öğrenilmesi işlerinin aksamadan yapılması ve ‘Ziyaretçi Giriş Kartı’ verilmesi işlemlerini takip ettirmektir.

6-Belediyemiz tarafından ilçe sınırları içerisinde düzenlenen etkinlik, açılış vs. faaliyetlerde güvenlik personeli görevlendirilmesini yapmaktır.

7-Güvenlik personellerinin aylık hak edişlerinin ve özlük işlemlerinin takibini yapmaktır.

8-Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların ruhsatlandırılması, bakımı, kontrol ve naklinin yapılması iş ve işlemlerinin takibinin yapılmasıdır.

 

 

 

 

 

 

                 

Top